BIP Regionalnego Szpitala Specjalistycznego im. dr. Władysława Biegańskiego w Grudziądzu

Statut i Regulamin Organizacyjny Szpitala

Statut i Regulamin Organizacyjny Szpitala

Ustrój Regionalnego Szpitala Specjalistycznego im. dr. Wł. Biegańskiego w Grudziądzu jest określony w Statucie oraz Regulaminie Organizacyjnym Regionalnego Szpitala Specjalistycznego im. dr. Wł. Biegańskiego. 

Podstawę prawną ustalenia niniejszego regulaminu przez Dyrektora Regionalnego Szpitala
Specjalistycznego im. dr. Władysława Biegańskiego w Grudziądzu stanowi art. 23 i 24 ustawy
z dnia 15 kwietnia 2011 roku o działalności leczniczej (Dz.U.2018.160 z późn. zm.).

Regulamin organizacyjny określa sposób, warunki udzielania świadczeń zdrowotnych, organizację i porządek udzielania świadczeń w Regionalnym Szpitalu Specjalistycznym  im. dr. Wł. Biegańskiego w Grudziądzu.

Regulamin Organizacyjny Regionalnego Szpitala Specjalistycznego

im. dr. Władysława Biegańskiego 01.01.2023 r. 

UCHWAŁA NR XLVII/406/21
RADY MIEJSKIEJ GRUDZIĄDZA

z dnia 25 czerwca 2021 r.
w sprawie nadania Statutu Regionalnemu Szpitalowi Specjalistycznemu im. dr. Władysława
Biegańskiego w Grudziądzu

Śledź nas na Facebooku i Instagramie.

Jesteśmy zawsze blisko Ciebie

ul. Rydygiera 15/17, 86-300 Grudziądz

Zapraszamy do kontaktu
kancelaria@bieganski.org

Formularz kontaktowy