BIP Regionalnego Szpitala Specjalistycznego im. dr. Władysława Biegańskiego w Grudziądzu

Aktualności

Aktualności

Ogłaszamy konkurs na udzielanie świadczeń zdrowotnych (13.06.2024 r.)

Ogłoszenie o konkursie ofert na udzielanie świadczeń medycznych (17.05.2024 r.)

Ogłoszenie o konkursie ofert na udzielanie świadczeń medycznych (13.05.2024 r.)

Ogłoszenie o konkursie ofert na udzielanie świadczeń medycznych (16.04.2024 r.)

Ogłoszenie o konkursie ofert na udzielanie świadczeń medycznych (11.04.2024 r.)

Informacja o realizowanej strategii podatkowej(29.12.2023)

Ogłoszenie o konkursie ofert na udzielanie świadczeń medycznych (19.10.2023 r.)

Pełna treść ogłoszenia – #

Ogłoszenie o konkursie ofert na stanowisko Dyrektora Regionalnego Szpitala Specjalistycznego im. dr. Władysława Biegańskiego (28.09.2023 r.)

Pełna treść ogłoszenia – #

Ogłoszenie o konkursie ofert na stanowisko Dyrektora  Regionalnego Szpitala Specjalistycznego im. dr. Władysława Biegańskiego 

Pełna treść ogłoszenia –#

Konkurs na udzielanie świadczeń zdrowotnych (13.09.2023 r.)
Dyrektor Regionalnego Szpitala Specjalistycznego im. dr. Władysława Biegańskiego ogłasza konkurs na udzielanie świadczeń zdrowotnych – #

Konkurs na udzielanie świadczeń zdrowotnych (18.08.2023 r.)
Dyrektor Regionalnego Szpitala Specjalistycznego im. dr. Władysława Biegańskiego ogłasza konkurs na udzielanie świadczeń zdrowotnych –#

Wyniki konkursu – #

Konkurs na udzielanie świadczeń zdrowotnych (10.07.2023 r.)
Dyrektor Regionalnego Szpitala Specjalistycznego im. dr. Władysława Biegańskiego ogłasza konkurs na udzielanie świadczeń zdrowotnych –#

Konkurs na udzielanie świadczeń zdrowotnych (21.06.2023 r.)
Dyrektor Regionalnego Szpitala Specjalistycznego im. dr. Władysława Biegańskiego ogłasza konkurs na udzielanie świadczeń zdrowotnych – #

Konkurs na udzielanie świadczeń zdrowotnych (13.06.2023 r.)
Dyrektor Regionalnego Szpitala Specjalistycznego im. dr. Władysława Biegańskiego ogłasza konkurs na udzielanie świadczeń zdrowotnych – #

Konkurs na udzielanie świadczeń zdrowotnych (17.05.2023 r.)
Dyrektor Regionalnego Szpitala Specjalistycznego im. dr. Władysława Biegańskiego ogłasza konkurs na udzielanie świadczeń zdrowotnych – #

Konkurs na udzielanie świadczeń zdrowotnych (21.04.2023 r.)
Dyrektor Regionalnego Szpitala Specjalistycznego im. dr. Władysława Biegańskiego ogłasza konkurs na udzielanie świadczeń zdrowotnych – #

Konkurs na udzielanie świadczeń zdrowotnych (14.03.2023 r.)
Dyrektor Regionalnego Szpitala Specjalistycznego im. dr. Władysława Biegańskiego ogłasza konkurs na udzielanie świadczeń zdrowotnych – #

Konkurs na udzielanie świadczeń zdrowotnych (27.02.2023 r.)
Dyrektor Regionalnego Szpitala Specjalistycznego im. dr. Władysława Biegańskiego ogłasza konkurs na udzielanie świadczeń zdrowotnych
Szczegółowe informacje: #

Zmiana terminu rozstrzygnięcia konkursu ofert w zakresie koordynowania Oddziału Urazowo – Ortopedycznego – #

Konkurs na udzielanie świadczeń zdrowotnych (18.01.2023 r.)
Dyrektor Regionalnego Szpitala Specjalistycznego im. dr. Władysława Biegańskiego ogłasza konkurs na udzielanie świadczeń zdrowotnych
Szczegółowe informacje#

Dyrektor Regionalnego Szpitala Specjalistycznego im. dr. Władysława Biegańskiego ogłasza konkurs na stanowisko Naczelnej Pielęgniarki – #

Dyrektor Regionalnego Szpitala Specjalistycznego im. dr. Władysława Biegańskiego ogłasza konkurs ofert w zakresie koordynowania Oddziału Urazowo – Ortopedycznego wraz z udzielaniem świadczeń zdrowotnych w godzinach dopołudniowych oraz w trybie dyżurowym w Oddziale Szpitalnym oraz jemu podległych jednostkach organizacyjnych.

Oferty należy składać w formie elektronicznej jako zaszyfrowany plik w formacie .pdf w terminie do dnia 17 stycznia 2023 r. do godz. 12:00 na adres kancelaria@bieganski.org.

Pełna treść ogłoszenia, oferta, szczegółowe warunki konkursu, regulamin oraz wzór umowy znajdują się na naszej stronie #

Konkurs na udzielanie świadczeń zdrowotnych (8.12.2022 r.)
Dyrektor Regionalnego Szpitala Specjalistycznego im. dr. Władysława Biegańskiego ogłasza konkurs na udzielanie świadczeń zdrowotnych
Szczegółowe informacje: #

Ogłoszenie – „Świadczenie usług w postaci transportu zwłok z oddziałów Szpitala do Zakładu Patomorfologii”

Zapraszamy do składania ofert.

Ogłoszenie i załączniki –#

Konkurs na udzielanie świadczeń zdrowotnych (9.11.2022 r.)
Dyrektor Regionalnego Szpitala Specjalistycznego im. dr. Władysława Biegańskiego ogłasza konkurs na udzielanie świadczeń zdrowotnych
Szczegółowe informacje: #

Konkurs na udzielanie świadczeń zdrowotnych (10.10.2022r.)
Dyrektor Regionalnego Szpitala Specjalistycznego im. dr. Władysława Biegańskiego w Grudziądzu ogłasza konkurs na udzielanie świadczeń zdrowotnych.

Szczegółowe informacje:  #

Ofertowy przetarg na sprzedaż karetki sanitarnej po szkodzie całkowitej (03.08.2022 r.)

23.03.2022 r.

Zarządzenie nr 13/2022

w sprawie wszczęcia postępowania konkursowego mającego na celu wyłonienie kandydata na stanowisko Zastępcy Dyrektora ds. Lecznictwa w Regionalnym Szpitalu Specjalistycznym im. dr. Władysława Biegańskiego w Grudziądzu.#

Konkurs na udzielanie świadczeń zdrowotnych (15.03.2022r.)
Dyrektor Regionalnego Szpitala Specjalistycznego im. dr. Władysława Biegańskiego w Grudziądzu ogłasza konkurs na udzielanie świadczeń zdrowotnych.

Szczegółowe informacje:#

Konkurs na udzielanie świadczeń zdrowotnych (17.02.2022r.)
Dyrektor Regionalnego Szpitala Specjalistycznego im. dr. Wł. Biegańskiego w Grudziądzu ogłasza konkurs na udzielanie świadczeń zdrowotnych.

Szczegółowe informacje:#

Konkurs na udzielanie świadczeń zdrowotnych (13.01.2022r.)
Dyrektor Regionalnego Szpitala Specjalistycznego im. Dr. Władysława Biegańskiego w Grudziądzu ogłasza konkurs na udzielanie świadczeń zdrowotnych.

Szczegółowe informacje – #

Konkurs na udzielanie świadczeń zdrowotnych
Dyrektor Regionalnego Szpitala Specjalistycznego im. Dr. Wł. Biegańskiego w Grudziądzu ogłasza konkurs na udzielanie świadczeń zdrowotnych.#

Konkurs na udzielanie świadczeń zdrowotnych
Dyrektor Regionalnego Szpitala Specjalistycznego im. Dr. Wł. Biegańskiego w Grudziądzu ogłasza konkurs na udzielanie świadczeń zdrowotnych.#

Zarządzenie nr 26/2020
Dyrektora Regionalnego Szpitala Specjalistycznego
im. dr. Wł. Biegańskiego w Grudziądzu
z dnia 14 stycznia 2020 r.

Na podstawie Ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz.U. z 2020 r. poz. 295)
§ 1
Powołuję Komisję Konkursową w celu przeprowadzenia konkursu ofert w Regionalnym Szpitalu Specjalistycznym im. dr. Wł. Biegańskiego w Grudziądzu w zakresie:
 koordynowania oraz udzielania świadczeń zdrowotnych w Oddziale Kardiologii i Kardiochirurgii
 udzielania świadczeń zdrowotnych przez lekarzy, lekarzy specjalistów z zakresu:
– neurologii,
– onkologii,
– medycyny ratunkowej,
-chorób wewnętrznych
 udzielania świadczeń zdrowotnych przez lekarzy dentystów (Stomatologiczna Pomoc Doraźna)
§ 2
Skład Komisji Konkursowej na udzielanie świadczeń zdrowotnych:
1. dr n. med. Paweł Szymański – przewodniczący
2. Krzysztof Bułkowski – członek
3. Agata Kurkowska – członek
4. Izabela Hirsch-Lewandowska –członek
5. Magdalena Belka – sekretarz
§ 3
Posiedzenie Komisji Konkursowej odbędzie się w dniu 09.03.2020 r. o godz. 13:00
w budynku T przy ul. Rydygiera 15/17 w Grudziądzu.
§ 4
Komisja zostaje powołana na czas określony do momentu rozstrzygnięcia konkursu ofert.
§ 5
Zobowiązuję Kancelarię Szpitala do założenia i prowadzenia ewidencji dokumentacji
dot. konkursu ofert. Nadzór nad ewidencją powierzam p.o. Kierownikowi Wydziału Administracyjno-Organizacyjnego.
§ 6
Ustala się regulamin pracy Komisji Konkursowej stanowiący załącznik do zarządzania.

…………………………………………..
(podpis dyrektora)


Załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 26/2020 z dnia 28 lutego 2020 r.

SZCZEGÓŁOWE WARUNKI KONKURSU OFERT

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE
1. W celu prawidłowego przygotowania i złożenia swojej oferty, oferent winien zapoznać się
ze wszystkimi informacjami zawartymi w Szczegółowych Warunkach Konkursu Ofert.
2. Konkurs ofert prowadzony jest na podstawie art. 26 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 roku
o działalności leczniczej z odpowiednim zastosowaniem właściwych przepisów ustawy z dnia
27 sierpnia 2004 roku o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych oraz Zarządzenia nr 26/2020 z dnia 28 lutego 2020 r.
3. Zamawiający zastrzega sobie prawo odwołania konkursu ofert w całości lub części oraz przedłużenia, przesunięcia terminu składania ofert i terminu ogłoszenia rozstrzygnięcia konkursu ofert.
4. Zamawiający zastrzega sobie prawo niepodpisania umowy z oferentem, z którym w przeszłości
w sposób nienależyty układała się współpraca przy realizacji usług zdrowotnych.
5. Zamawiający zastrzega sobie prawo unieważnienia części postępowania w stosunku do danej grupy zawodowej.
6. Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnia postępowania w danej specjalności danego oddziału gdy kwota najkorzystniejszej oferty przewyższa kwotę, którą Zamawiający przeznaczył na finansowanie świadczeń opieki zdrowotnej w danym postępowaniu.
7. Zamawiający zastrzega sobie prawo do negocjacji warunków płacowych i ilości godzin zaproponowanych w ofercie.

II. PRZEDMIOT POSTĘPOWANIA
Celem konkursu ofert jest wyłonienie Przyjmujących Zamówienie oferujących udzielanie świadczeń zdrowotnych, szpitalnych, stacjonarnych i całodobowych, oraz innych.

III. MIEJSCE WYKONYWANIA ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH
Obszar działania Regionalnego Szpitala Specjalistycznego im. dr. Władysława Biegańskiego
w Grudziądzu: oddziały, poradnie i inne wskazane przez Udzielającego Zamówienie, w tym również zgodnie z warunkami Narodowego Funduszu Zdrowia.

IV. WARUNKI WYMAGANE OD OFERENTÓW
1. Ofertę składa oferent posiadający odpowiednie kwalifikacje i dysponujący uprawnieniami
do wykonywania świadczeń objętych przedmiotem postępowania konkursowego.
2. Oferta złożona przez oferenta powinna być kompletna, złożona zgodnie z wymogami opisanymi
w Szczegółowych Warunkach Konkursu Ofert na formularzu udostępnionym przez Zamawiającego oraz zawierać wszystkie wymagane oświadczenia i dokumenty opisane
w Szczegółowych Warunkach Konkursu Ofert oraz w treści formularza ofertowego.
W przypadku gdy oferent nie przedstawił wszystkich wymaganych dokumentów lub gdy oferta zawiera braki formalne, Komisja Konkursowa wzywa oferenta do usunięcia tych braków
w wyznaczonym terminie pod rygorem odrzucenia oferty.

V. TERMIN WYKONANIA UMOWY
Umowa będzie obowiązywać od 18.03.2020 r. na okres 5 lat. Oferta musi obejmować pełne lata kalendarzowe.

VI. DOKUMENTY WYMAGANE I SPOSÓB PRZYGOTOWANIA OFERTY
1. Oferent składa ofertę zgodnie z wymaganiami określonymi w Szczegółowych Warunkach Konkursu Ofert na formularzu udostępnionym przez Zamawiającego.
2. Formularz ofertowy dostępny jest na ul. Rydygiera 15/17, Budynek T, pok. 107 oraz na stronie internetowej www.bieganski.org.
3. Ofertę stanowi wypełniony formularz oferty wg udostępnionego wzoru wraz z załącznikami wymienionymi w formularzu oferty.
4. Oferta winna być sporządzona w sposób przejrzysty i czytelny.
5. Ofertę oraz wszystkie załączniki należy sporządzić w języku polskim, z wyłączeniem pojęć medycznych.
6. Oferent ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.
7. Ewentualne poprawki w treści oferty muszą być parafowane i datowane własnoręcznie przez Oferenta.
8. Oferent zobowiązany jest do przedłożenia oferty, która zawiera:
a) wypełniony i podpisany Formularz Ofertowy,
b) aktualny wydruk z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej,
c) kopie poniższych dokumentów:
1) zaświadczenia o wpisie do rejestru indywidualnych praktyk*,
2) dyplomu ukończenia szkoły,
3) aktualnego prawo wykonywania zawodu (w tym strona ze zdjęciem)*,
4) innych dokumentów potwierdzające kwalifikacje i doświadczenie zawodowe,
5) polisy OC lub złożonych oświadczeń o przedłożeniu polisy w terminie podpisania umowy,
6) zaświadczenia lekarskiego od lekarza medycyny pracy o braku przeciwskazań
do wykonywania świadczeń zdrowotnych objętych przedmiotem zamówienia,
d) w przypadku gdy oferent jest reprezentowany przez pełnomocnika – wymagane jest pełnomocnictwo do składania oświadczeń woli w imieniu oferenta, w szczególności
do złożenia oferty.
9. Oferent składający oświadczenie odpowiedzialny jest za prawdziwość oświadczenia. Podanie nieprawdziwych danych może skutkować nienawiązaniem umowy, bądź rozwiązaniem umowy.
10. Wypełniony formularz ofertowy wraz z wymaganymi załącznikami należy umieścić
w zamkniętej kopercie opatrzonej napisem :

Oferta na udzielanie świadczeń zdrowotnych przez …………………………………………. (zawód) w Regionalnym Szpitalu Specjalistycznym im. dr. Władysława Biegańskiego
w Grudziądzu.

VII. MIEJSCE I TERMIN SKŁADANIA OFERT
Ofertę należy złożyć w zamkniętej kopercie w formie pisemnej w Kancelarii Szpitala Regionalnego Szpitala Specjalistycznego im. dr. Władysława Biegańskiego w Grudziądzu, Budynek T, pok. 108aw terminie do dnia 6 marca 2020 roku do godziny 12:00.

VIII. TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ
Oferent związany jest ofertą do 30 dni od daty upływu terminu składania ofert.

IX. KOMISJA KONKURSOWA
1. W celu przeprowadzenia konkursu ofert Zamawiający powołuje Komisję Konkursową.
2. Szczegółowe zasady pracy Komisji Konkursowej i tryb postępowania określa Regulamin Pracy Komisji Konkursowej.
3. Członkiem Komisji nie może być osoba podlegająca wyłączeniu z udziału w Komisji
w przypadkach wskazanych w Regulaminie Pracy Komisji Konkursowej.
4. W przypadku stwierdzenia przez Komisję Konkursową braków formalnych w złożonej ofercie, Komisja Konkursowa wzywa oferenta do ich uzupełniania.
5. W przypadku odrzucenia oferty z przyczyn formalnych Komisja Konkursowa powiadamia Oferenta oraz podaje przyczyny odrzucenia.

X. MIEJSCE I TERMIN OTWARCIA OFERT
Otwarcie złożonych ofert nastąpi w siedzibie Regionalnego Szpitala Specjalistycznego
im. dr. Władysława Biegańskiego w Grudziądzu, budynek T w dniu 09 marca 2020 roku
o godzinie 13:00.

X. ROZSTRZYGNIĘCIE KONKURSU
1. Rozstrzygnięcie konkursu ofert ogłasza się w miejscu i terminie określonym w ogłoszeniu
o konkursie – informacje o rozstrzygnięciu konkursu ogłasza się na tablicy ogłoszeń Zamawiającego, stronie internetowej www.bieganski.org
2. Termin rozstrzygnięcia konkursu wyznacza się na dzień 12.03.2020 roku.
3. Oferentom wybranym w wyniku postępowania konkursowego Zamawiający wskazuje termin
i miejsce zawarcia i podpisania umowy.
4. Jeżeli Oferent, którego oferta została przyjęta zrezygnuje z zawarcia umowy, zobowiązany jest do naprawienia spowodowanej tym szkody.

XI. ŚRODKI ODWOŁAWCZE (PROTEST, ODWOŁANIE)
Środki odwoławcze opisane są w Regulaminie Przeprowadzania Konkursu Ofert na Udzielanie Świadczeń Zdrowotnych.

Załącznik nr 2 do Zarządzenie nr 26/2020 z dnia 28 lutego 2020 r.

Regionalny Szpital
Specjalistyczny

im. dr. Władysława

Biegańskiego w Grudziądzu
ul. Ludwika Rydygiera 15/17

86-300 Grudziądz

OFERTA

NA UDZIELANIE ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH

W REGIONALNYM SZPITALU SPECJALISTYCZNYM

IM. DR. WŁADYSŁAWA BIEGAŃSKIEGO W GRUDZIĄDZU

IMIĘ……………………………………………………………………………………………………………………………………

NAZWISKO………………………………………………………………………………………………………………………..

ZAWÓD………………………………………………………………………………………………………………………………

ADRES ZAMIESZKANIA LUB WYKONYWANIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ

…………………………………………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………………………….……….

ADRES DO KORESPONDENCJI (O ILE JEST INNY NIŻ ADRES WSKAZANY WYŻEJ)

…….…………………………………………………………………..………………………..……………………

…………………………………………………………………………………………………………..……………

NR TELEFONU ……………………………….……………………………………………………..………………

ADRES E-MAIL ………………………….………………………………………………………………………..

1. Proponowany czas trwania umowy oraz dzień rozpoczęcia obowiązywania umowy:

………………………..…………………………………………………………………………………………..

2. Proponowane wynagrodzenie brutto (*dopuszcza się negocjacje, *proszę wpisać w odpowiednich polach):

a. wypełnia lekarz, lekarz specjalista, lekarz koordynator:

i. ryczałtowe wynagrodzenie za świadczenie usług medycznych za miesiąc:

………………………………………………………………………………………………………….

ii. wynagrodzenie za Usługi świadczone w Poradni Specjalistycznej (o ile dotyczy):


Strona 1 z 3

1. wynagrodzenie za pierwszą poradę specjalistyczną:

…………………………………………………………………………………………………….

2. wynagrodzenie za kolejną poradę specjalistyczną:

………………………………………………………………………………………………….

3. wynagrodzenie za poradę zabiegową:

…………………………………………………………………………………………………..

iii. wynagrodzenie za świadczenie usług radiologicznych (dotyczy lekarzy i lekarzy specjalistów radiologów):

1. wykonanie badania USG z opisem:

…………………………………………………………………………………………………..

2. wykonanie badania USG Doppler z opisem:

…………………………………………………………………………………………………..

3. wykonanie opisu MRI:

…………………………………………………………………………………………………..

4. wykonanie opisu TK:

…………………………………………………………………………………………………..

5. wykonanie opisu RTG konwencjonalnego:

…………………………………………………………………………………………………..

iv. wynagrodzenie za pojedynczy dyżur świąteczny (dobowy):

…………………………………….……………………………………………………………………

v. wynagrodzenie za pojedynczy dyżur w dni robocze:

………………………………………………………………………………………….………………

b. wypełniają Oferenci inni, niż lekarz, lekarz specjalista, lekarz koordynator:

i. wynagrodzenie za 1 (jedną) godzinę świadczenia Usług:

………………………………………………………………………………………………………


3. Proponowany Oddział / jednostka / komórka organizacyjna oraz stanowisko:

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………


Strona 2 z 3

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………

OŚWIADCZAM, IŻ:

1. Przyjmuję warunki lokalowe oraz możliwość używania sprzętu medycznego oraz środków transportu i łączności wg wskazań Zamawiającego z uwzględnieniem wskazań NFZ.

2. Zapoznałem/łam się z treścią ogłoszenia o konkursie, projektem umowy, Szczegółowymi

Warunkami Konkursu Ofert oraz Regulaminem Pracy Komisji Konkursowej oraz nie zgłaszam zastrzeżeń.

3. W przypadku wygrania konkursu na udzielanie świadczeń zdrowotnych w Regionalnym Szpitalu Specjalistycznym im. dr. Władysława Biegańskiego w Grudziądzu nie będę świadczył/a usług zdrowotnych na rzecz innych podmiotów prawnych, osób fizycznych ani też nie będę podejmować zatrudnienia na podstawie umowy o pracę, zlecenia itp. u innych podmiotów chyba, że uzyskam zgodę Usługobiorcy. Powyższe nie dotyczy prywatnej praktyki wprost realizowanej w gabinecie.

4. Posiadam aktualne ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej (OC) na minimalną kwotę gwarantowaną. Zobowiązuje się do dostarczenia kopii polisy OC w dniu zawarcia umowy.

5. Załączniki:

1. Aktualny wydruk z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG)

2. Oryginały lub poświadczone za zgodność z oryginałem przez Oferenta lub jego pełnomocnika kopie poniższych dokumentów:

a) zaświadczenie o wpisie do rejestru indywidualnych praktyk*,

b) dyplom ukończenia szkoły,

c) aktualne prawo wykonywania zawodu (strona ze zdjęciem)*,

d) inne dokumenty potwierdzające kwalifikacje i doświadczenie zawodowe,

e) polisa OC lub złożone oświadczenie o przedłożeniu polisy w terminie podpisania umowy,

f) zaświadczenie lekarskie od lekarza medycyny pracy o braku przeciwskazań do wykonywania świadczeń zdrowotnych objętych przedmiotem zamówienia.

Podpis oferenta oznaczający akceptację całej treści oferty


………………………

(data)


…………………………………. (podpis oferenta)

Załącznik nr 3 do Zarządzenia nr 26/2020 z dnia 28 lutego 2020 r.

OGŁOSZENIE

Na podstawie Ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz.U. z 2020 r. poz.295)

Dyrektor Regionalnego Szpitala Specjalistycznego
im. dr. Wł. Biegańskiego w Grudziądzu

ogłasza konkurs ofert w zakresie:

a. koordynowanie oraz udzielanie świadczeń zdrowotnych w Oddziale Kardiologii i Kardiochirurgii
b. udzielania świadczeń zdrowotnych przez lekarzy, lekarzy specjalistów z zakresu:
– neurologii,
– onkologii,
– medycyny ratunkowej,
– chorób wewnętrznych
c. udzielania świadczeń zdrowotnych przez lekarzy dentystów (Stomatologiczna Pomoc Doraźna)

Udzielanie świadczeń obejmuje wykonywanie zadań Regionalnego Szpitala Specjalistycznego w Grudziądzu względem pacjentów leczonych w Szpitalu w Grudziądzu ubezpieczonych w Narodowym Funduszu Zdrowia oraz przypisanych statutowo
do obszaru działania Regionalnego Szpitala Specjalistycznego w Grudziądzu.

Maksymalny proponowany czas trwania umowy to 5 lat.

Termin rozpoczęcia udzielania świadczeń zdrowotnych: 18 marca 2020 roku.

Zapraszamy do składania ofert.

Szczegółowe warunki konkursu, regulamin, formularz oferty oraz projekt umowy
dostępne są na ul. Rydygiera 15/17, Budynek T, pok. nr 107 oraz na stronie internetowej www.bieganski.org od dnia 28 lutego 2020 roku.

Oferent jest zobowiązany do zapoznania się z treścią wszystkich dokumentów, w tym również z treścią regulaminu konkursu.

Oferty należy składać w formie pisemnej w zamkniętej kopercie w Kancelarii Szpitala, Budynek T, pok. nr 108a w terminie do dnia 06 marca 2020 roku.

Konkurs na udzielanie świadczeń zdrowotnych zostanie rozstrzygnięty w dniu 12 marca 2020 roku.

Oferent jest związany ofertą do 30-go dnia od upływu terminu składania ofert. Udzielający zamówienia zastrzega sobie

…………………………………………..
(podpis dyrektora

 Konkurs na udzielanie świadczeń zdrowotnych (8 grudnia 2021 r.)

Dyrektor Regionalnego Szpitala Specjalistycznego im. Dr. Wł. Biegańskiego w Grudziądzu ogłasza konkurs na udzielanie świadczeń zdrowotnych.

Szczegóły na stronie www –#

Śledź nas na Facebooku i Instagramie.

Jesteśmy zawsze blisko Ciebie

ul. Rydygiera 15/17, 86-300 Grudziądz

Zapraszamy do kontaktu
kancelaria@bieganski.org

Formularz kontaktowy