PL

INFORMACJA +48 56 641 44 44

PROJEKTY UNIJNE

Nasza placówka otrzymała sprzęt komputerowy, który umożliwia nam tworzenie i udostępnianie elektronicznej dokumentacji medycznej (EDM) oraz świadczenie e-usług. 
Dyrektor Regionalnego Szpitala Specjalistycznego im. dr. Wł. Biegańskiego w Grudziądzu w dniu 24.08.2021 r. podpisał umowę  dotacyjną o dofinansowanie projektu pn.: „Budowa kujawsko-pomorskiego systemu udostępniania elektronicznej dokumentacji medycznej – II etap.”
Projekt pn. „Zapewnienie bezpieczeństwa i opieki pacjentom oraz bezpieczeństwa personelowi zakładów opiekuńczo-leczniczych, domów pomocy społecznej, zakładów pielęgnacyjno-opiekuńczych i hospicjów na czas COVID-19 – etap II”, realizowany w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

Dyrektor Regionalnego Szpitala Specjalistycznego im. dr. Wł. Biegańskiego w Grudziądzu w dniu 10.04.2021 r. podpisał umowę o dofinansowanie projektu pn.: „Zakup ambulansów oraz środków ochrony indywidualnej dla ratownictwa medycznego w Regionalnym Szpitalu Specjalistycznym  im. dr. Wł. Biegańskiego w Grudziądzu w ramach walki z COVID-19 oraz innymi chorobami zakaźnymi.”
Projekt pn. „Wsparcie osób starszych i kadry świadczącej usługi społeczne w zakresie przeciwdziałania rozprzestrzenianiu się COVID-19, łagodzenia jego skutków na terenie województwa kujawsko-pomorskiego” realizowany w ramach Osi priorytetowej 9. Solidarne społeczeństwo, Działanie 9.3 Rozwój usług zdrowotnych i społecznych, Poddziałanie 9.3.2 Rozwój usług społecznych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego.

Projekt pn. „Zapewnienie bezpieczeństwa i opieki pacjentom oraz bezpieczeństwa personelowi zakładów opiekuńczo-leczniczych, domów pomocy społecznej, zakładów pielęgnacyjno-opiekuńczych i hospicjów na czas COVID-19” realizowany w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

W ramach projektu zakupione zostaną środki ochrony
indywidualnej oraz preparaty dezynfekcyjne
W ramach projektu zakupiony zostanie sprzęt medyczny i materiały pomocne w walce z COVID-19.
pn. „Przeciwdziałanie powstawaniu zakażeń wewnątrzszpitalnych poprzez zapewnienie możliwości izolacji pacjenta w rozbudowanym i zmodernizowanym Oddziale Anestezjologii i Intensywnej Terapii oraz podwyższenie bezpieczeństwa sanitarnoepidemiologicznego pacjentów wskutek doposażenia i przebudowy Centralnej Sterylizatorni Regionalnego Szpitala Specjalistycznego im. dr. Wł. Biegańskiego w Grudziądzu”.
Dwa defibrylatory, respirator, aparat do podgrzewania płynów infuzyjnych, aparaty do szybkiego przetaczania płynów czy analizator parametrów krytycznych to tylko część aparatury medycznej zakupionej w ramach dofinansowania.

Zakup sprzętu dla Pracowni Endoskopowej Regionalnego Szpitala Specjalistycznego im. dr. Wł. Biegańskiego w Grudziądzu współfinansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach RPO Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020.

Zakup sprzętu dla Szpitalnego Oddziału Ratunkowego Regionalnego Szpitala Specjalistycznego im. dr. Wł. Biegańskiego w Grudziądzu. Inwestycja finansowana ze środków unijnych w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2014-2020.
Przebudowa i rozbudowa oraz zakup aparatów, urządzeń medycznych służących do diagnostyki, terapii i rehabilitacji dla oddziałów psychiatrycznych Regionalnego Szpitala Specjalistycznego im. Dr. Wł. Biegańskiego w Grudziądzu
Budowa lądowiska dla helikoptera w Regionalnym Szpitalu Specjalistycznym w Grudziądzu. Inwestycja finansowana ze środków unijnych w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2007 - 2013
Wyposażenie Regionalnego Szpitala Specjalistycznego w Grudziądzu w ambulanse w celu zwiększenia efektywności działania zespołów ratownictwa medycznego. Inwestycja finansowana ze środków unijnych w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2007 - 2013
Podniesienie jakości działania systemu ratownictwa medycznego poprzez zakup urządzeń medycznych. Inwestycja finansowana ze środków unijnych w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2007 - 2013
Lądowisko w Brodnicy szansą poprawy funkcjonowania systemu ratownictwa medycznego. Inwestycja finansowana ze środków unijnych w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2007 - 2013
Wyposażenie Pracowni Hemodynamicznej w Regionalnym Szpitalu Specjalistycznym w Grudziądzu. Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko - Pomorskiego na lata 2007-2013
Budowa zintegrowanego systemu zarządzania lekami wraz z elektronicznym systemem obiegu dokumentacji w Regionalnym Szpitalu Specjalistycznym im. Dr. Wł. Biegańskiego w Grudziądzu. Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2007-2013

PROFILAKTYKA

Każdy z nas powinien pamiętać o badaniach profilaktycznych przeznaczonych dla swojej grupy wiekowej. Zapraszamy wszystkich Państwa do śledzenia ogłoszeń dotyczących badań profilaktycznych.

NOWE ŚWIADCZENIA MEDYCZNE

Zapraszamy do śledzenia ogłoszeń i wydarzeń związanych z nowymi świadczeniami medycznymi.

DOKUMENTACJA MEDYCZNA

Każdy pacjent ma prawo do dostępu do dokumentacji medycznej dotyczącej swojego stanu zdrowia oraz udzielonych mu świadczeń zdrowotnych.

PROJEKTY UNIJNE

Nasz szpital z powodzeniem zdobywa środki unijne potrzebne do rozwoju placówki. Zobacz jakie inwestycje udało się dotąd przeprowadzić.

Korzystanie z serwisu oznacza zgodę na korzystanie z plików cookies. Więcej w dziale Polityka prywatności.