6 listopada 2015

Zapraszamy do wzięcia udziału w przetargu nieograniczonym na sprzedaż karetki sanitarnej.

Oferty należy składać do dnia 20.11.2015 r. do godziny 11:30. Bliższe informacje znajdują się w regulaminie przetargu (kliknij aby zobaczyć).Regionalny
Szpital Specjalistyczny im. dr. Władysława Biegańskiego

w
Grudziądzu, ul. Rydygiera 15/17, 86-300 Grudziądz

 

zaprasza
do wzięcia udziału w przetargu nieograniczonym 

na sprzedaż karetki sanitarnej 

marki Mercedes Benz, model 315 Sprinter CDI MR’06 E4 3,5t 

nr rejestracyjny CG
35114,
rok produkcji 2006.

Oferty
należy składać do 20.11.2015.r. do godz. 11.30.

Regulamin przetargu na sprzedaż karetki sanitarnej

 1. Regionalny
Szpital Specjalistyczny im. dr. Władysława Biegańskiego w Grudziądzu, ul. Rydygiera
15/17, 86-300 Grudziądz, zwany dalej „Organizatorem”, niniejszym
zaprasza do wzięcia udziału w przetargu nieograniczonym na sprzedaż karetki
sanitarnej marki Mercedes Benz, model 315 Sprinter CDI MR’06 E4 3,5t nr
rejestracyjny CG 35114, rok produkcji 2006, o przebiegu 302953 km, będącego
własnością Organizatora.


  2.  Wartość rynkowa
przedmiotowego pojazdu określona przez rzeczoznawcę wynosi 19.600 zł brutto. Koszty
podatkowe z tytułu zawarcia umowy sprzedaży obciążają Oferenta, którego oferta
została wybrana.


   3.   W celu przystąpienia do
przetargu Oferent powinien przygotować pisemną ofertę. Powinna ona zawierać:


 proponowaną cenę brutto w PLN,


 oświadczenie Oferenta o akceptacji postanowień
regulaminu przetargu,


 kserokopię odpisu z rejestru sądowego / zaświadczenia
o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej lub dowodu osobistego w celu
ustalenia danych na użytek umowy sprzedaży w przypadku osoby fizycznej nie
prowadzącej działalności gospodarczej – kserokopia powinna być poświadczona za
zgodność z oryginałem przez Oferenta.


4. Ofertę należy zamieścić
w zamkniętej kopercie zaadresowanej na Organizatora, na adres podany w pkt. l.
Koperta powinna posiadać oznaczenia „PRZETARG –KARETKA SANITARNA”
oraz „Nie otwierać przed 20.11.2015 r. r. godz. 12:00”


5. Oferty należy składać w
Regionalnym Szpitalu Specjalistycznym im. Dr. Władysława Biegańskiego, ul. Rydygiera
15/17, 86-300 Grudziądz, pok. Nr 108 (sekretariat), codziennie od godz. 8.00 do
godz. 14.00 (oprócz dni wolnych od pracy), nie później niż do 20.11.2015 r..
godz. 11:30
.


6. Otwarcie ofert nastąpi
Regionalnym Szpitalu
Specjalistycznym im. dr Władysława Biegańskiego, w Grudziądzu, ul. Rydygiera
15/17, budynek „T”, I piętro, sala konferencyjna

w dniu 20.11.2015 r. godz. 12:00


7.  Przy wyborze oferty
Organizator będzie się kierował następującym kryterium: cena – 100 %.
Najkorzystniejszą będzie oferta z najwyższą ceną brutto. Wszystkie oferty z
ceną brutto poniżej 19.600 zł zostaną odrzucone.


8. O wyniku przetargu
oferenci zostaną powiadomieni pisemnie. Organizator zastrzega sobie prawo
unieważnienia przetargu bez podania przyczyny.


9. Uprawnionym do
bezpośredniego kontaktowania się z Oferentami oraz udzielania odpowiedzi na ewentualne zapytania jest Pan Maciej Musiał , tel. (56) 6413540.


10. Osoby zainteresowane nabyciem karetki sanitarnej mają
możliwość obejrzenia przedmiotu przetargu w dniach od 10 do 19 listopada br. w
godzinach od 11:00 do 13:00 w siedzibie Organizatora, po uprzednim
uzgodnieniu telefonicznym – tel. (56) 6413540.

 

 

oferta

Realizujemy narodowy program

pakietu onkologicznego
Dowiedz się więcej

Szukasz informacji dotyczących hospitalizacji?

Sprawdź STREFĘ PACJENTA
Dowiedz się więcej

Śledź nas na Facebooku i Instagramie.

Jesteśmy zawsze blisko Ciebie

ul. Rydygiera 15/17, 86-300 Grudziądz

Zapraszamy do kontaktu
kancelaria@bieganski.org

Formularz kontaktowy