Deprecated: Using ${var} in strings is deprecated, use {$var} instead in /home/biegan00/public_html/wwwnew/wp-content/themes/szpital-grudziadz/vendor/roots/acorn/src/Roots/Acorn/PackageManifest.php on line 67

Deprecated: Using ${var} in strings is deprecated, use {$var} instead in /home/biegan00/public_html/wwwnew/wp-content/themes/szpital-grudziadz/vendor/roots/acorn/src/Roots/Acorn/PackageManifest.php on line 75

Deprecated: Using ${var} in strings is deprecated, use {$var} instead in /home/biegan00/public_html/wwwnew/wp-content/themes/szpital-grudziadz/vendor/roots/acorn/src/Roots/Acorn/PackageManifest.php on line 114
Program Naprawczy Szpitala w Grudziądzu przyjęty przez Radę Miejską - Szpital Grudziądz
28 października 2022

Program Naprawczy Szpitala w Grudziądzu przyjęty przez Radę Miejską

Rada Miejska Grudziądza przyjęła 26 października br. Program Naprawczy Regionalnego Szpitala Specjalistycznego.
     Rada Miejska Grudziądza przyjęła 26 października br. Program Naprawczy Regionalnego Szpitala Specjalistycznego. Opracowany w toku intensywnych prac i szerokich konsultacji przez Kierownictwo Szpitala w Grudziądzu, wspólnie z ekspertami zawiera audytorską ocenę aktualnej sytuacji Szpitala, analizę prognozowanych trendów w systemie ochrony zdrowia oraz strategiczne rekomendacje w zakresie nowego Program Programu Medycznego.  
Program oparty jest na profesjonalnej ocenie sytuacji wyjściowej i specjalistycznych długofalowych założeniach w wymiarze medycznym, zarządczym i finansowym. Ma charakter kompleksowy i stawia przed nami bardzo poważne oraz niezwykle wymagające zadanie. Warto je podjąć, bo efektem odpowiedniego wdrożenia Programu będzie w perspektywie kilku lat uzdrowienie sytuacji finansowej i budowa silnej jednostki medycznej, gwarantującej odpowiednią opiekę medyczną mieszkańcom Grudziądza i regionu. Dziękuję Radzie Miejskiej za przyjęcie Programu i wsparcie naszych starań o trwałą poprawę sytuacji naszej placówki – mówi Maciej Hoppe, Dyrektor Szpitala.
Ostateczny kształt Programu przygotowany został na podstawie przeprowadzonej przez konsultantów, ekspertów i audytorów we współpracy z Kierownictwem i pracownikami Szpitala analizy dokumentów i danych statystycznych, analizy prognozowanych trendów (w tym w szczególności trendów demograficznych i epidemiologicznych), wynikających z opracowanych przez Ministerstwo Zdrowia „Map Potrzeb Zdrowotnych”, oceny nasycenia łóżek szpitalnych i otoczenia działalności leczniczej w zasięgu Szpitala, analizy wdrożonych oraz planowanych do wdrożenia zmian w zakresie funkcjonowania rynku usług medycznych w Polsce oraz określania – w kontekście potrzeb inwestycyjnych Szpitala – zasad przeprowadzania inwestycji w ochronie zdrowia. Program prezentuje także rekomendowany i optymalny Program Medyczny Szpitala oraz prognozy finansowe na okres 20 lat działalności Szpitala. 
Program Naprawczy poprawi błędy zarządcze i inwestycyjne sprzed wielu lat 

W czasie prac analitycznych i audytorskich stwierdzono, że poważnym problemem Szpitala jest fakt, że większość podstawowych komórek organizacyjnych Szpitala (17 z 40) – w tym przede wszystkim oddziały łóżkowe – jest nierentownych. Rachunek ekonomiczny, w ocenie ekspertów i Dyrekcji Szpitala nie jest jednak i nie może być jedynym czynnikiem warunkującym decyzje strategiczne.  
Ochrona zdrowia to wyjątkowa misja i nie może być oceniana w kategoriach zwykłej działalności gospodarczej. Obok czynników czysto ekonomicznych wpływ na zarządzanie muszą mieć inne czynniki, takie jak dobro pacjenta i dostępność do świadczeń zdrowotnych. Dlatego nowy Program Medyczny, zawarty w Programie Naprawczym, pomoże w realizacji misji zapewnienia dostępności świadczeń, przy dbałości o finanse  – podkreśla Maciej Hoppe.  
Z przeprowadzonych analiz wynika, że jedną z głównych przyczyn aktualnych problemów Szpitala w Grudziądzu jest nadmierna – w stosunku do osiąganych przychodów – rozbudowa Szpitala. Na budowę i wyposażenie Szpitala w latach 1985-2014 wydatkowano ok. 541,41 mln zł, z tego 340,44 mln zł ze środków zewnętrznych (ok. 45,34 mln zł – z budżetu Miasta Grudziądz, ok. 272,74 mln zł – z budżetu Państwa, ok. 19,73 mln zł – ze środków UE, ok. 2,25 mln zł – z Ministerstwa Zdrowia, ok. 373,3 tys. zł z innych źródeł, np. zbiórki publiczne, ok. 200,98 mln zł ze środków własnych Szpitala – przede wszystkim pożyczki).
Tak znaczne dofinansowanie budowy Szpitala ze środków budżetu Państwa oznacza, że Szpital miał spełniać istotne – ponadregionalne – znaczenie w systemie ochrony zdrowia w Polsce i w związku z tym w aktualnie – niezmiernie trudnej – sytuacji finansowej Szpitala konieczne jest podjęcie starań, których celem będzie uzyskanie wsparcia Państwa w procesie restrukturyzacji Szpitala, w zakresie:
  • zwiększenia przychodów Szpitala – co pozwoli na wykorzystanie potencjału posiadanego przez poszczególne komórki organizacyjne Szpitala;
  • wsparcia Szpitala w pozyskaniu kredytu restrukturyzacyjnego pozwalającego na restrukturyzację części zobowiązań Szpitala.
Program Naprawczy to niezbędne działania restrukturyzacyjne  

Przedstawiona w Programie Naprawczym wizja i strategia dalszego funkcjonowania Szpitala zawiera rekomendacje w zakresie działań restrukturyzacyjnych w obszarach: operacyjnym, inwestycyjnym i finansowym (w tym restrukturyzacji zadłużenia). W wyniku wdrożenia proponowanych działań naprawczych Szpital z roku na rok będzie redukował wartość straty generowanej z podstawowej działalności operacyjnej tak, aby za kilka lat zbilansować swoją działalność na tym poziomie. Zgodnie z założeniami, Szpital zrestrukturyzuje i zredukuje swoje zadłużenie, w oparciu o pozyskany – długoterminowy i niskooprocentowany – kredyt restrukturyzacyjny. W efekcie placówka pozostanie na poziomie szpitali III-go stopnia w PSZ (przy założeniu, że w funkcjonowaniu PSZ nie nastąpią istotne zmiany) i nie będzie zagrożony ryzykiem likwidacji.

Program Naprawczy wskazuje warunki uzdrowienia sytuacji i prognozy rozwoju 

Z ocen i prognoz audytorów oraz ekspertów wynikają następujące uwarunkowania oraz efekty realizacji Programu  Naprawczego:
  • kontynuacja działalności Szpitala w obecnej postaci, na podstawie której dokonano szacunków wyników finansowych Szpitala na koniec 2021 r., zwiastuje pogorszenie się sytuacji finansowej Szpitala, czego wyrazem jest spadek na koniec 2021 r. wyniku finansowego netto w stosunku do okresu poprzedzającego;
  • zgodnie z przyjętymi założeniami, w latach 2022 – 2024 będzie mieć miejsce stan przejściowy przypadający na główne działania naprawcze, pozyskanie nowego finansowania dłużnego oraz dokonanie największej liczby inwestycji rozwojowych; po wskazanym okresie nastąpi – w świetle poczynionych założeń – okres stabilizacji skutkujący poprawą kondycji finansowej Szpitala w kolejnych latach;
  • kontynuacja docelowej skali działalności Szpitala przy jednoczesnej realizacji planu inwestycyjnego oraz obsłudze posiadanych zobowiązań nie jest możliwa bez zaangażowania dodatkowego finansowania zewnętrznego;
  • spłata obecnego zadłużenia oraz wykonywanie założonego przez Szpital planu inwestycyjnego, skutkować będzie zapotrzebowaniem na zewnętrzne źródła finansowania w kwocie ok. 400 mln zł w ramach zaciągnięcia kredytu inwestycyjno-restrukturyzacyjnego;
  • wdrożenie rekomendacji Programu Naprawczego zgodnie z przyjętymi założeniami, skutkować będzie sukcesywną poprawą sytuacji finansowej Szpitala, co w rezultacie doprowadzi do poprawy wskaźników finansowych;
  • w poszczególnych okresach konieczna może okazać się zmiana strategii w utrzymaniu płynności finansowej Szpitala, np. poprzez zmianę harmonogramu planu inwestycyjnego, zmianę warunków pozyskania kredytu inwestycyjno – restrukturyzacyjnego, czy zmianę harmonogramu wprowadzenia działań naprawczych w sposób zapewniający poprawę płynności Szpitala w szybszym tempie.
Rok 2022 – nowe uwarunkowania dla Programu Naprawczego 

Kolejne fale pandemii Covid-19, agresja Rosji na Ukrainę oraz postępująca inflacja to kluczowe czynniki, wpływające na kształt Programu Naprawczego Szpitala dla Regionalnego Szpitala Specjalistycznego im. dr. Władysława Biegańskiego. Obecna dynamiczna i trudna sytuacja wymagała weryfikacji założeń makroekonomicznych, przyjętych w programie w poprzednich miesiącach. Przyjęty przez Radę Miejską Program uwzględnia aktualne uwarunkowania geopolityczne, gospodarcze i społeczne.
Sytuacja geopolityczna i gospodarcza, z postępującą inflacją, kryzysem energetycznym wymusiła na nas konieczność dynamicznego reagowania w pracach nad Programem Naprawczym. Uwarunkowania zmieniają się niemal z dnia na dzień. Dlatego na ostatnim etapie prac konieczne było wprowadzenie nowych niezbędnych zapisów oraz uwzględnienie  uwarunkowań gospodarczych i ekonomicznych. Teraz z determinacją przystępujemy do wprowadzenia Programu w życie. Będziemy informować na bieżąco naszych Pacjentów i mieszkańców Grudziądza oraz regionu o kolejnych etapach prac i postępach – zaznacza Dyrektor Hoppe.    

Realizujemy narodowy program

pakietu onkologicznego
Dowiedz się więcej

Szukasz informacji dotyczących hospitalizacji?

Sprawdź STREFĘ PACJENTA
Dowiedz się więcej

Śledź nas na Facebooku i Instagramie.

Jesteśmy zawsze blisko Ciebie

ul. Rydygiera 15/17, 86-300 Grudziądz

Zapraszamy do kontaktu
kancelaria@bieganski.org

Formularz kontaktowy