9 września 2022

Oświadczenie w sprawie Programu Naprawczego Szpitala w Grudziądzu

Informujemy, że Regionalny Szpital Specjalistyczny im. dr. Władysława Biegańskiego dotychczas nie przekazywał do publicznej wiadomości pełnej treści projektu Programu Naprawczego Szpitala w Grudziądzu. 

Oświadczenie w sprawie Programu Naprawczego Szpitala w Grudziądzu

  Informujemy, że Regionalny Szpital Specjalistyczny im. dr. Władysława Biegańskiego dotychczas nie przekazywał do publicznej wiadomości pełnej treści projektu Programu Naprawczego Szpitala w Grudziądzu. Prace eksperckie nad Programem jeszcze trwają, a wszelkie formy prezentacji nieaktualnych wersji Programu wprowadzają w błąd Mieszkańców i są jednoznacznie szkodliwe dla Szpitala oraz Pacjentów. Apelujemy do podmiotów przekazujących Mieszkańcom Miasta i Regionu nieprawdziwe informacje o zaprzestanie takich praktyk i wstrzymanie szerzenia dezinformacji. Działajmy wspólnie dla dobra naszego Szpitala!
Kolejne fale pandemii Covid-19, agresja Rosji na Ukrainę oraz postępująca inflacja to kluczowe czynniki, wpływające na kształt Programu Naprawczego Szpitala dla Regionalnego Szpitala Specjalistycznego im. dr. Władysława Biegańskiego. Obecna dynamiczna i trudna sytuacja wymaga weryfikacji założeń makroekonomicznych przyjętych w programie w poprzednich miesiącach. Kierownictwo Szpitala, we współpracy z ekspertami i Urzędem Miasta, przewiduje zakończenie prac nad weryfikacją w ciągu najbliższych miesięcy. 
Efektem wdrożenia weryfikowanego Programu ma być w perspektywie kilku lat uzdrowienie sytuacji finansowej i budowa silnej jednostki, gwarantującej odpowiednią opiekę medyczną mieszkańcom Grudziądza i regionu. 
– Sytuacja geopolityczna i gospodarcza, z postępującą inflacją, z zapowiadanym kryzysem energetycznym wymusza na nas konieczność dynamicznego reagowania w pracach nad Programem Naprawczym. Uwarunkowania zmieniają się niemal z dnia na dzień – podkreśla dyrektor Szpitala Maciej Hoppe. – Prowadzimy intensywne konsultacje z udziałem ekspertów, banku i nadzoru z Urzędu Miasta. Uzgadniamy wszelkie nowe niezbędne zapisy, wspólnie analizujemy obecne uwarunkowania gospodarcze i ekonomiczne. Każda ze stron jest zdeterminowana, aby pilnie powstała ostateczna wersja Programu, odpowiadająca na aktualne wyzwania i uwzględniająca nowe okoliczności – dodaje dyrektor Hoppe. 
W ramach opracowania Programu Naprawczego eksperci i audytorzy przeprowadzili we współpracy z Kierownictwem i pracownikami Szpitala analizę dokumentów i danych statystycznych, analizę prognozowanych trendów (w tym w szczególności trendów demograficznych i epidemiologicznych), wynikających z opracowanych przez Ministerstwo Zdrowia „Map Potrzeb Zdrowotnych”, ocenę nasycenia łóżek szpitalnych i otoczenia działalności leczniczej w zasięgu Szpitala, analizę wdrożonych oraz planowanych do wdrożenia zmian w zakresie funkcjonowania rynku usług medycznych w Polsce oraz analizę – w kontekście potrzeb inwestycyjnych Szpitala – zasad przeprowadzania inwestycji w ochronie zdrowia. Opracowanie zawierać będzie również rekomendowany i optymalny Program Medyczny Szpitala, a także prognozy finansowe na okres 20 lat działalności Szpitala. W chwili obecnej trwa weryfikacja przyjętych wcześniej założeń krótko – i długoterminowych. Prowadzone są dodatkowe analizy.

Dobro pacjenta na pierwszym miejscu

Rachunek ekonomiczny, w ocenie ekspertów i dyrekcji szpitala nie jest i nie może być jedynym czynnikiem warunkującym decyzje strategiczne.  Jak podkreśla dyrektor Maciej Hoppe, oprócz czynników czysto ekonomicznych, wpływ na podejmowane decyzje mają inne czynniki, w tym w szczególności tzw. czynnik społeczny – czyli dobro pacjenta i dostępność do świadczeń zdrowotnych. 
Nowy Program Medyczny na etapie weryfikacji 

Dlatego też w ramach Programu Naprawczego planowany jest także właściwy i dostosowany do zapotrzebowania nowy Program Medyczny Szpitala. Zaprojektowana i weryfikowana obecnie w Programie Naprawczym wizja i strategia dalszego funkcjonowania Szpitala zawiera będzie projekt nowego Programu Medycznego Szpitala przy jednoczesnym wdrożeniu w Szpitalu niezbędnych działań restrukturyzacyjnych w obszarach: operacyjnym, inwestycyjnym i finansowym (w tym restrukturyzacji zadłużenia). 
W związku z powyższym podkreślamy ponownie, że Program nie jest jeszcze gotowy i publikowanie nieaktualnych projektów (np. z kwietnia 2022 roku) jest zdecydowanie szkodliwe dla odpowiedniego przygotowania Programu i w przyszłości dla wdrożenia go dla dobra Szpitala i Pacjentów. Jednocześnie zapewniamy, że Program, po zakończeniu trwających prac eksperckich i konsultacji, zostanie szeroko i publicznie przedstawiony Mieszkańcom, właściwym Instytucjom oraz mediom.
Informujemy również, że na chwilę obecną, do czasu przyjęcia nowego Programu Naprawczego przez Radę Miejską Grudziądza, w Szpitalu obowiązuje Program Naprawczy przyjęty przez Radę Miejską Grudziądza Uchwałą NR XXXIII/278/20  z dnia 30 września 2020 r. w sprawie zatwierdzenia Programu naprawczego Regionalnego Szpitala Specjalistycznego im. dr. Władysława Biegańskiego w Grudziądzu.

Realizujemy narodowy program

pakietu onkologicznego
Dowiedz się więcej

Szukasz informacji dotyczących hospitalizacji?

Sprawdź STREFĘ PACJENTA
Dowiedz się więcej

Śledź nas na Facebooku i Instagramie.

Jesteśmy zawsze blisko Ciebie

ul. Rydygiera 15/17, 86-300 Grudziądz

Zapraszamy do kontaktu
kancelaria@bieganski.org

Formularz kontaktowy