7 grudnia 2011

Ogłoszenie

Dyrektor Regionalnego Szpitala Specjalistycznego
im. dr. Wł. Biegańskiego w Grudziądzu ogłasza konkurs na udzielanie świadczeń zdrowotnych.

OGŁOSZENIE

Na podstawie Ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. Nr 112, poz. 654)

Dyrektor Regionalnego Szpitala Specjalistycznego
im. dr. Wł. Biegańskiego w Grudziądzu
ogłasza konkurs na udzielanie świadczeń zdrowotnych przez:
lekarzy, pielęgniarki, położne, mgr i tech. medycznych, psychologów,
fizjoterapeutów, logopedów, terapeutów zajęciowych, sterylizatorów,
dietetyczki, ratowników medycznych, kierowców – ratowników medycznych
oraz techników wykonujących usługi zdrowotne.

Udzielanie świadczeń obejmuje wykonywanie zadań Regionalnego
Szpitala Specjalistycznego w Grudziądzu względem pacjentów leczonych w
Szpitalu w Grudziądzu
i Brodnicy, ubezpieczonych w Narodowym Funduszu Zdrowia oraz przypisanych statutowo
do obszaru działania Regionalnego Szpitala Specjalistycznego w
Grudziądzu. Maksymalny proponowany czas trwania umowy to 31 grudzień
2018 r. Termin rozpoczęcia udzielania świadczeń zdrowotnych: 01 styczeń
2012 r. Zapraszamy do składania ofert.

Szczegółowe warunki konkursu, regulamin, formularz oferty oraz projekt umowy
udostępni Oferentowi Referat ds. Osobowych Regionalnego Szpitala Specjalistycznego
im. dr. Wł. Biegańskiego w Grudziądzu, ul. Sikorskiego 32, pok. nr 3 od dnia 07 grudnia 2011 r.
Oferent jest zobowiązany do zapoznania się z treścią regulaminu konkursu.
Oferty należy składać w formie pisemnej w zamkniętej kopercie w Referacie ds. Osobowych,
pok. nr 3 w terminie do dnia 15 grudnia 2011 r.
Konkurs na udzielanie świadczeń zdrowotnych zostanie rozstrzygnięty w dniu 16 grudnia 2011 r.
w Referacie ds. Osobowych.
Oferent jest związany ofertą do 30-go dnia od upływu terminu składania
ofert. Udzielający zamówienia zastrzega sobie prawo do odwołania
konkursu lub przesunięcia terminu składania ofert. Oferent ma prawo do
składania skarg i protestów dotyczących konkursu.

? Oferta dla Lekarzy
? Oferta dla Pielęgniarek i Położnych
? Oferta dla pozostałego personelu
? Regulamin konkursu

Realizujemy narodowy program

pakietu onkologicznego
Dowiedz się więcej

Szukasz informacji dotyczących hospitalizacji?

Sprawdź STREFĘ PACJENTA
Dowiedz się więcej

Śledź nas na Facebooku i Instagramie.

Jesteśmy zawsze blisko Ciebie

ul. Rydygiera 15/17, 86-300 Grudziądz

Zapraszamy do kontaktu
kancelaria@bieganski.org

Formularz kontaktowy