2 czerwca 2021

Ogłoszenie o zamówieniu pt. " Kwalifikacja wydatków na cele statutowe i inne oraz powiązanych z tym konsekwencji prawno-podatkowych w podatku dochodowym od osób prawnych." – 2021-06-02

Nagrody

Zapraszamy do składania ofert.

Przedmiot zamówienia:
Kwalifikacja wydatków na cele statutowe i inne oraz powiązanych z tym konsekwencji prawno-podatkowych w podatku dochodowym od osób prawnych.
Wynagrodzenie:
Wynagrodzenie odpowiadać będzie określonej stawce procentowej, części oszczędności w podatku dochodowym od osób prawnych, uzyskanych wskutek działań Wykonawcy i będzie powiększone o obowiązującą stawkę podatku VAT.
Kalkulacja wynagrodzenia należnego Wykonawcy dotyczyć będzie okresu:
  • przeszłego – wszystkie lata, za które zobowiązanie podatkowe nie uległo przedawnieniu,
  • przyszłego – rok wdrożenia i 5 lat przyszłych.
Przez uzyskane oszczędności należy rozumieć kwotę zmniejszenia wysokości należnego podatku dochodowego wynikającą z zaleceń Wykonawcy w zeznaniu/korekcie zeznania podatkowego – za dany rok objęty zadaniem.
Kryterium oceny oferty:
  1. Doświadczenie w branży – Wykonawca, który w swojej działalności współpracował z co najmniej 100 Szpitalami, w tym co najmniej z 8 ze średnim zatrudnieniem na poziomie co najmniej 1.500 osób. (kryterium wyboru 55%).
  2. Cena – najniższa stawka procentowa (kryterium wyboru 45%).

Wymagania związane z wykonaniem:
  • Wykonawca zobowiązany jest do podjęcia wszelkich działań administracyjnych, technicznych i prawnych niezbędnych do uzyskania oszczędności oraz pokrycia w całości kosztów poniesionych w celu realizacji zadania (m.in. opinie prawne, ekspertyzy rzeczoznawców i specjalistów, podróże, itp.).
  • Wykonawca przedstawi Raport z analizy w terminie do 2 miesięcy po podpisaniu umowy, pod warunkiem okazania przez Zamawiającego wszystkich niezbędnych dokumentów, o które Wykonawca wystąpi po podpisaniu umowy.
Inne istotne warunki zamówienia:
W umowie zawartej z wybranym Wykonawcą zawarte zostaną postanowienia dot.:
  • poufności informacji i materiałów przekazywanych przez Strony umowy;
  • zobowiązania Zamawiającego do nie wykorzystywania zaleceń Wykonawcy przekazanych w Raporcie z analizy w przypadku nie skorzystania z nich.
W przypadku wyrażenia zgody przez Zamawiającego na wdrożenie zaleceń z Raportu – faktyczna realizacja zaleceń nastąpi w terminie do 1 miesiąca od wyrażenia zgody na wdrożenie.
Sposób i termin złożenia oferty:
Elektronicznie na adres mailowy: kancelaria@bieganski.org w nieprzekraczalnym terminie do 16 czerwca 2021 r. do godz. 14:00.
Uwaga:
Do niniejszego zamówienia nie stosuje się przepisów Ustawy – Prawo zamówień publicznych.
Zamawiający zastrzega sobie prawo swobodnego wyboru oferty, prowadzenia negocjacji z wybranymi oferentami, odwołania postępowania lub jego zamknięcia bez wybrania którejkolwiek oferty.

Realizujemy narodowy program

pakietu onkologicznego
Dowiedz się więcej

Szukasz informacji dotyczących hospitalizacji?

Sprawdź STREFĘ PACJENTA
Dowiedz się więcej

Śledź nas na Facebooku i Instagramie.

Jesteśmy zawsze blisko Ciebie

ul. Rydygiera 15/17, 86-300 Grudziądz

Zapraszamy do kontaktu
kancelaria@bieganski.org

Formularz kontaktowy