21 stycznia 2010

Ogłoszenie o przetargu

Regionalny Szpital Specjalistyczny im. dr. Władysława Biegańskiego z siedzibą przy ul. Gen. Sikorskiego 32 w Grudziądzu zaprasza do wzięcia udziału w przetargu na dzierżawę pomieszczeń zlokalizowanych w Grudziądzu przy ul. Rydygiera 15/17, z przeznaczeniem na działalność w zakresie handlu detalicznego i małej gastronomii.

Oferty należy składać do 08.02.2010.r. do godz. 10.30.
Bliższe informacje znajdują się w regulaminie przetargu dostępnym na stronie internetowej organizatora www.bieganski.org.

Regulamin przetargu na dzierżawę pomieszczeń zlokalizowanych w Regionalnym Szpitalu Specjalistycznym im. Dr. Wł. Biegańskiego w Grudziądzu przy ul. Dr. L. Rydygiera 15/17 z przeznaczeniem na działalność w zakresie handlu detalicznego i małej gastronomii.

1. Regionalny Szpital Specjalistyczny im. Dr. Wł. Biegańskiego z siedzibą przy ul. Sikorskiego 32 w Grudziądzu, zwany dalej „Organizatorem”, zaprasza do wzięcia udziału w przetargu nieograniczonym na dzierżawę pomieszczeń zlokalizowanych w obiektach przy ul. Dr. L. Rydygiera 15/17 z przeznaczeniem:

– pomieszczenie o powierzchni 35 m2 na I piętrze w budynku Poradni Specjalistycznych przy ul. Rydygiera 15/17 /mała gastronomia/
– pomieszczenie o powierzchni 31 m2 na parterze (hol) w budynku Kompleksu Pediatrycznego przy ul. Dr. L. Rydygiera 15/17 /handel detaliczny/

2. Z tytułu dzierżawy pomieszczeń dzierżawca będzie płacił Organizatorowi co miesiąc czynsz dzierżawny. Poza tym dzierżawca będzie partycypował w kosztach zużycia energii elektr., wywozu nieczystości, wody i kanalizacji oraz ogrzewania.

3. Adaptacje pomieszczeń, jego wystrój itp. na użytek dzierżawcy stanowi w całości koszt dzierżawcy i nie ma on prawa dochodzenia ich zwrotu w żadnych warunkach. Wydzierżawiający w tym zakresie ma prawo zgłaszania uwag, zastrzeżeń, które dzierżawca winien uwzględnić przy wykonywaniu umowy dzierżawy. Po ustaniu stosunku dzierżawy dzierżawca na własny koszt przywraca stan pomieszczeń do stanu pierwotnego, a co najmniej białkuje ściany, naprawia ubytki.4. Okres dzierżawy określony zostaje na 3 lata od daty podpisania umowy. W sytuacjach określonych w umowie dzierżawa może być wcześniej rozwiązana.

5. W celu przystąpienia do przetargu Oferent powinien przygotować pisemną ofertę, która powinna zawierać:
– proponowaną miesięczną stawkę czynszu dzierżawnego brutto w zł za m2, z podaniem którego pomieszczenia dotyczy,
– kserokopię odpisu z rejestru sądowego lub zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej- kserokopia powinna być poświadczona za zgodność z oryginałem przez Oferenta,
– informacje o tym, jakiego typu działalność zamierza prowadzić Oferent,
– oświadczenie Oferenta o akceptacji zasad regulaminu przetargu.6. Ofertę należy zamieścić w zamkniętej kopercie zaadresowanej na Organizatora, na adres podany w pkt. 1. Koperta powinna posiadać oznaczenie „PRZETARG-LOKALE” oraz „Nie otwierać przed 08.02.2010 r. godz. 11.00”.

7. Oferty należy składać w siedzibie Organizatora przy ul. Sikorskiego 32, w pok. nr 5 od godz. 8.00 do godz. 14.00 (oprócz dni wolnych od pracy), nie później niż do 08.02.2010 r. godz. 10.30.

8. Otwarcie ofert nastąpi w budynku przy ul. Szpitalnej 6, pok. nr 8.

9. Przy wyborze oferty Organizator będzie się kierował następującymi kryteriami:
cena -100%

10. O wyniku przetargu Oferenci zostaną powiadomieni pisemnie.

11. Szpital zastrzega sobie prawo unieważnienia przetargu bez podania przyczyny na każdym etapie postępowania łącznie z okresem po ogłoszeniu wyniku przetargu.

12. Uprawnionym do bezpośredniego kontaktowania się z Oferentami oraz udzielania odpowiedzi na ewentualne zapytania jest Pan Henryk Chabowski tel. 56 4500160.Grudziądz, dnia 19.01.2010 r.

Realizujemy narodowy program

pakietu onkologicznego
Dowiedz się więcej

Szukasz informacji dotyczących hospitalizacji?

Sprawdź STREFĘ PACJENTA
Dowiedz się więcej

Śledź nas na Facebooku i Instagramie.

Jesteśmy zawsze blisko Ciebie

ul. Rydygiera 15/17, 86-300 Grudziądz

Zapraszamy do kontaktu
kancelaria@bieganski.org

Formularz kontaktowy