1 lutego 2022

Ogłoszenie o konkursie

Regionalny Szpital Specjalistyczny im. dr. Władysława Biegańskiego w Grudziądzu ogłasza konkurs na wyłonienie operatora systemu parkingowego zlokalizowanego na terenie Szpitala, przy ul. Rydygiera 15/17 w Grudziądzu.

Regionalny Szpital Specjalistyczny im. dr. Władysława Biegańskiego w Grudziądzu (dalej „Szpital”) ogłasza konkurs na wyłonienie operatora systemu parkingowego zlokalizowanego na terenie Szpitala, przy ul. Rydygiera 15/17 w Grudziądzu.
Niniejsze ogłoszenie określa zasady udziału w konkursie oraz wymogi stawiane przyszłemu operatorowi systemu parkingowego zlokalizowanego na terenie Szpitala (dalej „Operator”).
I  Warunki obsługi operatorskiej i funkcjonowania systemu parkingowego:
1. W ramach obsługi operatorskiej systemu parkingowego Operator zainstaluje na parkingu Szpitala, na swój koszt co najmniej 16 sztuk nowych, nieużywanych parkometrów renomowanej światowej marki, wyposażonych minimum w następujące możliwości:
 • płatność gotówką,
 • płatność kartą bankową,
 • płatność blik,
 • płatność za pośrednictwem aplikacji mobilnej,
 • wprowadzanie numerów rejestracyjnych parkujących pojazdów,
 • połączenie bezprzewodowe z nadzorującym systemem informatycznym.
2. Parkometry muszą posiadać niezależne zasilanie w postaci ogniw fotowoltaicznych.
3. Operator na swój koszt wykona projekt organizacji ruchu i wdroży go wraz 
z montażem niezbędnych znaków drogowych, tablic informacyjnych oraz innych oznakowań.
4. Operator zapewni integrację parkometrów z aplikacją mobilną, która będzie umożliwiać co najmniej:
 • opłacenie parkowania bez pobierania biletu, z uwzględnieniem ewentualnego darmowego postoju (np. pierwsze 15 min.),
 • wyszukiwanie parkingu w pobliżu docelowego miejsca dojazdu,
 • informację o ilości wolnych miejsc na danym parkingu,
 • informację o taryfie obowiązującej na danym parkingu,
 • pobranie opłaty z karty płatniczej za czas parkowania określony przez kierowcę,
 • przedłużenie czasu parkowania przez kierowcę bez konieczności jego powrotu do samochodu lub parkometru,
 • przesłanie drogą email potwierdzenia z danymi o całej sesji parkowania,
 • możliwość opłaty nawet w przypadku awarii parkometru,
 • opłacanie okresowej opłaty ryczałtowej przez osoby do tego upoważnione (wg. aktualizowanego wykazu przekazywanego Operatorowi przez Szpital).
5. Wysokość opłat parkingowych, a także ich każdorazowa zmiana będzie wymagała uprzedniej, pisemnej akceptacji Szpitala.
6. Operator będzie ponosił wszelkie koszty eksploatacyjne związane z funkcjonowaniem systemu parkingowego.
7. Operator zapewnia na swój koszt przeglądy, konserwacje, naprawy wraz z częściami zamiennymi urządzeń parkingowych, tablic informacyjnych, znaków drogowych 
i innych oznakowań związanych z systemem parkingowym. 
8. Operator zapewni na swój koszt obsługę, serwis oraz naprawę systemu informatycznego oraz urządzeń wspierających przeprowadzenie kontroli przestrzegania regulaminu parkingu przez parkujących.
9. Operator zapewni na swój koszt kontrolę przestrzegania postanowień regulaminu parkingów (uiszczanie opłat, właściwe korzystanie z parkingu) w drodze zatrudnienia przeszkolonych, umundurowanych pracowników.
10. Operator zapewni na swój koszt pobieranie i pełną ewidencję opłat za parkowanie na podstawie biletów, aplikacji oraz wpłat abonamentowych. 
11. Operator zobowiązany jest do sporządzania sprawozdań finansowych oraz statystyk korzystania z systemu parkingowego przez użytkowników.
12. Do obowiązków Operatora należy naliczanie ustalonych opłat specjalnych (za nieopłacenie postoju) oraz windykacja na swój koszt należności za naliczone opłaty.
13. Przez cały okres obsługi operatorskiej Operator musi posiadać ubezpieczenie OC obejmujące odpowiedzialność z tytułu wszelkich zdarzeń związanych z parkingiem 
i obsługą operatorską (suma ubezpieczeniowa w wysokości co najmniej 500 000 zł za pojedyncze zdarzenie).
II. Warunki udziału w konkursie:
1. Szpital przewiduje możliwość przeprowadzenia wizji lokalnej parkingów i ich infrastruktury przed złożeniem ofert. W celu przeprowadzenia wizji należy skontaktować się z Panem Piotrem Jerzewskim – Kierownikiem Wydziału Technicznego, tel. 503 466 656.
2. W celu wzięcia udziału w konkursie Operator musi złożyć pisemną ofertę zgodnie 
z postanowieniami niniejszego ogłoszenia.
3. W ofercie Operator musi zaoferować zawarcie umowy operatorskiej na okres próbny 
6 miesięcy z możliwością przedłużenia na czas nieoznaczony za zgodą obu stron, 
z zachowaniem 6 miesięcznego okresu wypowiedzenia, bez obowiązku zwrotu nakładów poniesionych przez Operatora, również w przypadku nieprzedłużenia umowy po okresie próbnym.
4. Oferta powinna zawierać proponowany sposób rozliczeń finansowych pomiędzy stronami, polegający na określeniu udziału procentowego Operatora i Szpitala 
w przychodach osiąganych przez Operatora z tytułu operowania parkingiem, przy czym udział Szpitala nie może być niższy, niż 60.000 złotych netto 
w miesiącu kalendarzowym, a kwota ta podlegać będzie waloryzacji w oparciu 
o średnioroczny wskaźnik wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych, ogłaszany przez Prezesa GUS, jeden raz w roku, począwszy od 2023 roku.
5. Wraz z ofertą Operator musi przedstawić co najmniej 5 listów referencyjnych 
dotyczących obsługi parkingowej zgodnej z zaoferowanym rozwiązaniem.
III. Złożenie oferty. Rozstrzygnięcie konkursu.
1. Ofertę należy złożyć w terminie do dnia 10.02.2022 roku, godz. 12.00 w kancelarii Szpitala, parter budynku T, pokój nr 03, w zaklejonej kopercie z dopiskiem „Konkurs ofert na operatora parkingu szpitalnego”. 
2. Oferta winna być podpisana przez osobę upoważnioną do reprezentacji Operatora.
3. Szpital zastrzega sobie możliwość prowadzenia negocjacji z wybranymi Oferentami.
4. Ogłoszenie o wyborze oferty zostanie przekazane do wiadomości do dnia 16.02.2022 roku w sposób, w jaki dokonano publikacji niniejszego ogłoszenia.

IV. Postanowienia końcowe.
1. Konkurs ofert nie podlega przepisom Ustawy Prawo zamówień publicznych.
2. Terminy wskazane w niniejszym ogłoszeniu i jego warunki mogą ulec zmianie w każdym czasie, co zostanie ogłoszone w sposób, w jaki dokonano publikacji niniejszego ogłoszenia.
3. Szpital zastrzega sobie prawo wyboru oferty wg własnego uznania.
4. Konkurs może zostać unieważniony bez podania przyczyny. 
Aneks nr 1 do ogłoszenia.
Szpital oczekuje dodatkowo rozwiązania problemu uzupełniania płatności za postój przez użytkowników oczekujących w kolejkach do porad lub zabiegów. Okazuje się, iż korzystanie z aplikacji jest jeszcze mało popularne i pacjenci oczekujący w kolejkach narażeni byliby na opłaty specjalne z powodu niedokonania w stosownym czasie dopłaty za postój. Zaproponowane przez Operatora rozwiązanie musi umożliwiać dokonanie dopłaty po powrocie pacjenta z poradni bez zastosowania dodatkowych sankcji finansowych.
W grę wchodzi również pozostawienie systemu rogatkowego na parkingu głównym niezależnie od parkometrów, o których mowa w ogłoszeniu. W tym przypadku Operator na swój koszt wymieni obecny system parkingowy na nowy z zapewnieniem możliwości opłaty za parkowanie  w trybach określonych w ogłoszeniu.
W związku z powyższym termin złożenia oferty przesuwamy do dnia 18.02.2022 roku do godziny 12.00.
Pozostałe zapisy zawarte w ogłoszeniu nie ulegają zmianie.

Realizujemy narodowy program

pakietu onkologicznego
Dowiedz się więcej

Szukasz informacji dotyczących hospitalizacji?

Sprawdź STREFĘ PACJENTA
Dowiedz się więcej

Śledź nas na Facebooku i Instagramie.

Jesteśmy zawsze blisko Ciebie

ul. Rydygiera 15/17, 86-300 Grudziądz

Zapraszamy do kontaktu
kancelaria@bieganski.org

Formularz kontaktowy