12 grudnia 2017

Ogłoszenie o konkursie na udzielanie świadczeń zdrowotnych

Zakres świadczeń to między innymi opisy badań radiologicznych i stacjonarne dyżury lekarskie.

Na podstawie Ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. Nr 112, poz. 654 z późn. zmianami).
Dyrektor Regionalnego Szpitala Specjalistycznego
im. dr. Wł. Biegańskiego w Grudziądzu
ogłasza konkurs na udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie:
– wykonywania opisów badań radiologicznych, w tym tomografii komputerowej oraz rezonansu magnetycznego drogą teleradiologii
oraz
– pełnienia stacjonarnych dyżurów lekarskich w Zakładzie Radiologii Ogólnej
i Diagnostyki Obrazowej.
Udzielanie świadczeń obejmuje wykonywanie zadań Regionalnego Szpitala Specjalistycznego w Grudziądzu względem pacjentów leczonych w Szpitalu w Grudziądzu ubezpieczonych w Narodowym Funduszu Zdrowia oraz przypisanych statutowo do obszaru działania Regionalnego Szpitala Specjalistycznego w Grudziądzu. 
Proponowany czas trwania umowy: 12 miesięcy.
Termin rozpoczęcia udzielania świadczeń zdrowotnych: 1 stycznia 2018 r.
Zapraszamy do składania ofert.
Szczegółowe warunki konkursu, regulamin, formularz oferty oraz projekt umowy udostępni Oferentowi Dział Kadr Regionalnego Szpitala Specjalistycznego im. dr. Wł. Biegańskiego w Grudziądzu, ul. Rydygiera 15/17, bud. T, pok. nr 107 od dnia 12 grudnia 2017 r.
Oferent jest zobowiązany do zapoznania się z treścią regulaminu konkursu.
 
Oferty należy składać w formie pisemnej w zamkniętej kopercie w Dziale Kadr, pok. nr 107 w terminie do dnia 21 grudnia 2017 r.
Konkurs na udzielanie świadczeń zdrowotnych zostanie rozstrzygnięty w dniu 22 grudnia 2017 r. w Dziale Kadr.
Oferent jest związany ofertą do 30-go dnia od upływu terminu składania ofert. Udzielający zamówienia zastrzega sobie prawo do odwołania konkursu lub przesunięcia terminu składania ofert. Oferent ma prawo do składania skarg i protestów dotyczących konkursu.

Realizujemy narodowy program

pakietu onkologicznego
Dowiedz się więcej

Szukasz informacji dotyczących hospitalizacji?

Sprawdź STREFĘ PACJENTA
Dowiedz się więcej

Śledź nas na Facebooku i Instagramie.

Jesteśmy zawsze blisko Ciebie

ul. Rydygiera 15/17, 86-300 Grudziądz

Zapraszamy do kontaktu
kancelaria@bieganski.org

Formularz kontaktowy