10 listopada 2010

Ogłoszenie o dzierżawie.

Regulamin przetargu na dzierżawę pomieszczeń ,w celu prowadzenia działalności medycznej.

1. Regionalny Szpital Specjalistyczny im. dr. Władysława Biegańskiego w Grudziądzu, ul. Gen. Sikorskiego 32, 86-300 Grudziądz, zwany dalej „Organizatorem”, niniejszym zaprasza do wzięcia udziału w przetargu nieograniczonym na dzierżawę pomieszczeń częściowo zaadaptowanych po byłym magazynie rezerw państwowych o powierzchni ok. 200 m kw., zlokalizowanym na terenie szpitala w Brodnicy przy ul. Wiejskiej 9 – z przeznaczeniem na prowadzenie działalności medycznej związanej z udzielaniem świadczeń zdrowotnych.
2. Okres dzierżawy określony zostaje na 20 lat od daty podpisania umowy.
3. W celu przystąpienia do przetargu Oferent powinien przygotować pisemną ofertę. Powinna ona zawierać:

– proponowaną cenę brutto w PLN za 1 metr kwadratowy dzierżawionej powierzchni,
– oświadczenie Oferenta o akceptacji postanowień regulaminu przetargu,
– kserokopię odpisu z rejestru sądowego lub zaświadczenia o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej – kserokopia powinna być poświadczona za zgodność z oryginałem przez Oferenta.
4. Ofertę należy zamieścić w zamkniętej kopercie zaadresowanej na Organizatora, na adres podany w pkt.l. Koperta powinna posiadać oznaczenia „PRZETARG ? DZIERŻAWA POMIESZCZEŃ” oraz „Nie otwierać przed 18.11.2010 r. r. godz. 12:00”
5. Oferty należy składać w Regionalnym Szpitalu Specjalistycznym im. Dr. Władysława Biegańskiego, ul. Sikorskiego 32, 86-300 Grudziądz, pok. Nr 16, codziennie od godz. 8.00 do godz. 14.00 (oprócz dni wolnych od pracy), nie później niż do 18.11.2010 r.. godz. 11:30.
6. Otwarcie ofert nastąpi w Regionalnym Szpitalu Specjalistycznym im. dr Władysława Biegańskiego, w Grudziądzu, ul. Sikorskiego 32, I piętro, Dział Zamówień Publicznych – sala konferencyjna w dniu 18.11.2010 r. godz. 12:00
7. Przy wyborze oferty Organizator będzie się kierował następującym kryterium: cena – 100 %. Najkorzystniejszą będzie oferta z najwyższą stawką za 1 metr kwadratowy dzierżawionej powierzchni.
8. O wyniku przetargu oferenci zostaną powiadomieni pisemnie. Organizator zastrzega sobie prawo unieważnienia przetargu bez podania przyczyny.
9. Uprawnionym do bezpośredniego kontaktowania się z Oferentami oraz udzielania
odpowiedzi na ewentualne zapytania jest Pan Ireneusz Boiński, tel. (56) 4913340.

Grudziądz, dnia 10.11.2010 r.

Realizujemy narodowy program

pakietu onkologicznego
Dowiedz się więcej

Szukasz informacji dotyczących hospitalizacji?

Sprawdź STREFĘ PACJENTA
Dowiedz się więcej

Śledź nas na Facebooku i Instagramie.

Jesteśmy zawsze blisko Ciebie

ul. Rydygiera 15/17, 86-300 Grudziądz

Zapraszamy do kontaktu
kancelaria@bieganski.org

Formularz kontaktowy