2 marca 2015

Ogłoszenie konkursu na udzielanie świadczeń zdrowotnych – 2015-03-02

Konkursy i przetargi

Dyrektor Regionalnego Szpitala Specjalistycznego im. Dr. Wł. Biegańskiego w Grudziądzu ogłasza konkurs na udzielanie świadczeń zdrowotnych.

OGŁOSZENIE

    Na podstawie Ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. Nr 112, poz. 654 z późn. zmianami).

Dyrektor Regionalnego Szpitala Specjalistycznego
im. dr. Wł. Biegańskiego w Grudziądzu


ogłasza konkurs
na udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie:

– diagnostyki inwazyjnej zaburzeń rytmu serca (badania elektrofizjologiczne) oraz diagnostyki inwazyjnej zaburzeń rytmu z ablacją zaburzeń rytmu

oraz

– elektroterapii serca obejmującej wszczepianie urządzeń do przewlekłej elektrostymulacji serca, w szczególności kardiowerterów – defibrylatorów
oraz repozycję elektrod.

    Udzielanie świadczeń obejmuje wykonywanie zadań Regionalnego Szpitala Specjalistycznego w Grudziądzu względem pacjentów leczonych w Szpitalu w Grudziądzu ubezpieczonych w Narodowym Funduszu Zdrowia oraz przypisanych statutowo do obszaru działania Regionalnego Szpitala Specjalistycznego w Grudziądzu.
Proponowany czas trwania umowy to 1 rok.
Termin rozpoczęcia udzielania świadczeń zdrowotnych: 27 marca 2015 r.

Zapraszamy do składania ofert.

Szczegółowe warunki konkursu, regulamin, formularz oferty oraz projekt umowy
udostępni Oferentowi Referat ds. Osobowych Regionalnego Szpitala Specjalistycznego
im. dr. Wł. Biegańskiego w Grudziądzu, ul. Rydygiera 15/17, bud. T, pok. nr 107 od dnia
02 marca 2015 r.

Oferent jest zobowiązany do zapoznania się z treścią regulaminu konkursu.
 
Oferty należy składać w formie pisemnej w zamkniętej kopercie w Referacie ds. Osobowych, pok. nr 107 w terminie do dnia 09 marca 2015 r.

Konkurs na udzielanie świadczeń zdrowotnych zostanie rozstrzygnięty w dniu 10 marca 2015 r. w Referacie ds. Osobowych.

Oferent jest związany ofertą do 30-go dnia od upływu terminu składania ofert. Udzielający zamówienia zastrzega sobie prawo do odwołania konkursu lub przesunięcia terminu składania ofert. Oferent ma prawo do składania skarg i protestów dotyczących konkursu.

Dokumenty do pobrania:
Regulamin konkursu
Oferta
Warunki
Realizujemy narodowy program

pakietu onkologicznego
Dowiedz się więcej

Szukasz informacji dotyczących hospitalizacji?

Sprawdź STREFĘ PACJENTA
Dowiedz się więcej

Śledź nas na Facebooku i Instagramie.

Jesteśmy zawsze blisko Ciebie

ul. Rydygiera 15/17, 86-300 Grudziądz

Zapraszamy do kontaktu
kancelaria@bieganski.org

Formularz kontaktowy