5 grudnia 2012

Ogłoszenie konkursu na udzielanie świadczeń zdrowotnych – 2012-12-05

Dyrektor Regionalnego Szpitala Specjalistycznego
im. dr. Wł. Biegańskiego w Grudziądzu
ogłasza konkurs na udzielanie świadczeń zdrowotnych.

OGŁOSZENIE

Na podstawie Ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. Nr 112, poz. 654). Dyrektor Regionalnego Szpitala Specjalistycznego
im. dr. Wł. Biegańskiego w Grudziądzu
ogłasza konkurs na udzielanie świadczeń zdrowotnych przez:
lekarzy, pielęgniarki, położne, mgr i tech. medycznych, psychologów,
fizjoterapeutów, perfuzjonistów, terapeutów zajęciowych, dietetyczki,
ratowników medycznych.
Udzielanie świadczeń obejmuje wykonywanie zadań Regionalnego Szpitala Specjalistycznego
w Grudziądzu względem pacjentów leczonych w Szpitalu w Grudziądzu i Brodnicy, ubezpieczonych
w Narodowym Funduszu Zdrowia oraz przypisanych statutowo do obszaru
działania Regionalnego Szpitala Specjalistycznego w Grudziądzu.
Maksymalny proponowany czas trwania umowy to 31 grudzień 2018 r. Termin rozpoczęcia udzielania świadczeń zdrowotnych: 01 styczeń 2013 r. Zapraszamy do składania ofert.

Szczegółowe warunki konkursu, regulamin, formularz oferty oraz projekt umowy
udostępni Oferentowi Referat ds. Osobowych Regionalnego Szpitala Specjalistycznego
im. dr. Wł. Biegańskiego w Grudziądzu, ul. Sikorskiego 32, pok. nr 3 od dnia 5 grudnia 2012 r.
Oferent jest zobowiązany do zapoznania się z treścią regulaminu konkursu.
Oferty należy składać w formie pisemnej w zamkniętej kopercie w Referacie ds. Osobowych,
pok. nr 3 w terminie do dnia 12 grudnia 2012 r.
Konkurs na udzielanie świadczeń zdrowotnych zostanie rozstrzygnięty w dniu 13 grudnia 2012 r.
w Referacie ds. Osobowych.
Oferent jest związany ofertą do 30-go dnia od upływu terminu składania
ofert. Udzielający zamówienia zastrzega sobie prawo do odwołania
konkursu lub przesunięcia terminu składania ofert. Oferent ma prawo do
składania skarg i protestów dotyczących konkursu. Pliki do pobrania: Warunki
jakie powinna spełniać oferta złożona do konkursu na udzielanie
świadczeń zdrowotnych w Regionalnym Szpitalu Specjalistycznym im. dr.
Wł. Biegańskiego w Grudziądzu.
? Warunki dla lekarzy
? Warunki dla pielęgniarek i położnych
? Warunki dla pozostałego personelu Oferty
? Oferta dla lekarzy
? Oferta dla pielęgniarek i położnych

? Oferta dla pozostałego personelu

Realizujemy narodowy program

pakietu onkologicznego
Dowiedz się więcej

Szukasz informacji dotyczących hospitalizacji?

Sprawdź STREFĘ PACJENTA
Dowiedz się więcej

Śledź nas na Facebooku i Instagramie.

Jesteśmy zawsze blisko Ciebie

ul. Rydygiera 15/17, 86-300 Grudziądz

Zapraszamy do kontaktu
kancelaria@bieganski.org

Formularz kontaktowy