16 listopada 2018

Konkurs na udzielanie świadczeń medycznych

Udzielanie świadczeń obejmuje wykonywanie zadań Regionalnego Szpitala Specjalistycznego im. dr. Władysława Biegańskiego w Grudziądzu.
Dyrektor Regionalnego Szpitala Specjalistycznego im. dr. Wł. Biegańskiego w Grudziądzu ogłasza konkurs na udzielanie świadczeń zdrowotnych, świadczeń szpitalnych, świadczeń stacjonarnych i całodobowych świadczeń zdrowotnych innych niż świadczenia szpitalne wykonywane na rzecz pacjentów Regionalnego Szpitala Specjalistycznego im. dr. Władysława Biegańskiego w Grudziądzu przez lekarzy, pielęgniarki, położne, perfuzjonistów, mgr i tech. medycznych, psychologów, fizjoterapeutów, ratowników medycznych, kierowców-ratowników medycznych, dietetyków, sterylizatorów, terapeutów zajęciowych, logopedów, diagnostów laboratoryjnych.
Udzielanie świadczeń obejmuje wykonywanie zadań Regionalnego Szpitala Specjalistycznego im. dr. Władysława Biegańskiego w Grudziądzu względem pacjentów leczonych w Szpitalu w Grudziądzu ubezpieczonych w Narodowym Funduszu Zdrowia oraz przypisanych statutowo do obszaru działania Regionalnego Szpitala Specjalistycznego w Grudziądzu.
Maksymalny proponowany czas trwania umowy: 31 grudnia 2028 r.
Termin rozpoczęcia udzielania świadczeń zdrowotnych: 01 stycznia 2019 r.
Miejsce wykonywania świadczeń zdrowotnych: Obszar działania Regionalnego Szpitala Specjalistycznego im. dr. Władysława Biegańskiego w Grudziądzu: oddziały, poradnie i inne wskazane przez Zamawiającego zgodnie z warunkami Narodowego Funduszu Zdrowia.
Zapraszamy do składania ofert.
Szczegółowe warunki Konkursu ofert, Regulamin Pracy Komisji Konkursowej, Formularz oferty oraz projekty umów dostępne są w Dziale Kadr Regionalnego Szpitala Specjalistycznego
im. dr. Władysława Biegańskiego w Grudziądzu przy ul. Rydygiera 15/17, Budynek T, pok. 107 oraz na stronie internetowej www.bieganski.org od dnia 16.11.2018 r.
Oferent jest zobowiązany do zapoznania się z treścią Szczegółowych Warunków Konkursu Ofert
oraz Regulaminem Pracy Komisji Konkursowej.
Oferty należy składać w formie pisemnej w zamkniętej kopercie formatu A5 w Dziale Kadr Regionalnego Szpitala Specjalistycznego im. dr. Władysława Biegańskiego w Grudziądzu przy
ul. Rydygiera 15/17, Budynek T, pok. 107 w terminie do dnia 30.11.2018 r.
Otwarcie ofert nastąpi w dniu 03.12.2018 r. w Sali Konferencyjnej Szpitala o godzinie 9:00.
Oferent jest związany ofertą przez okres 45 dni od daty upływu terminu składania ofert.
Regionalny Szpital Specjalistyczny im. dr. Władysława Biegańskiego w Grudziądzu zastrzega sobie prawo odwołania konkursu ofert w całości lub w części oraz przedłużenia, przesunięcia terminu składania ofert i terminu ogłoszenia rozstrzygnięcia konkursu ofert.
Oferenci, których interes prawny doznał uszczerbku w wyniku naruszenia przez Regionalny Szpital Specjalistyczny im. dr. Władysława Biegańskiego w Grudziądzu zasad przeprowadzania postępowania w sprawie zawarcia umowy o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej, przysługują środki odwoławcze.
Na podstawie art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych informujemy, iż:
1) Administratorem danych osobowych osób składających oferty jest , ul. Rydygiera 15/17, 86-300 Grudziądz. W sprawach z zakresu ochrony danych osobowych mogą Państwo kontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych pod adresem e-mail: inspektor@bieganski.org.
2) Administrator będzie przetwarzał Państwa dane w celu niezbędnym do wypełnienie obowiązków i wykonywania poszczególnych praw nałożonych na administratora wynikających z art. 26 i 27 ustawy o działalności leczniczej i przepisów ustaw przywołanych w ww. akcie prawnym.
3) Dane osobowe są przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 b.
4) Dane osobowe mogą być udostępnione innym uprawnionym podmiotom, na podstawie przepisów prawa, a także na rzecz podmiotów, z którymi administrator zawarł umowę powierzenia przetwarzania danych w związku z realizacją usług na rzecz administratora.
5) Administrator nie zamierza przekazywać Państwa danych osobowych do państwa  trzeciego.
6) Państwa dane osobowe będą przechowywane przez okres prowadzenia konkursu
na świadczenia zdrowotne, nie dłużej niż przez okres 3 lat od daty zakończenia postępowania konkursowego.
7) Przysługuje Państwu prawo dostępu do treści swoich danych, ich sprostowania lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo do wniesienia skargi do organu nadzoru,
tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, jeśli przetwarzanie danych przez administratora narusza przepisy RODO.
8) Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże niezbędne do wzięcia udziału
w postępowaniu konkursowym przeprowadzonym w celu wyłonienia wykonawcy umowy
o udzielenie zamówienia na świadczenie zdrowotne objęte konkursem. Konsekwencją niepodania danych osobowych jest niewykonanie obowiązku prawnego nałożonego
na administratora polegającego na odrzuceniu oferty.
9) Administrator nie podejmuje decyzji w sposób zautomatyzowany w oparciu o Państwa dane osobowe.

Realizujemy narodowy program

pakietu onkologicznego
Dowiedz się więcej

Szukasz informacji dotyczących hospitalizacji?

Sprawdź STREFĘ PACJENTA
Dowiedz się więcej

Śledź nas na Facebooku i Instagramie.

Jesteśmy zawsze blisko Ciebie

ul. Rydygiera 15/17, 86-300 Grudziądz

Zapraszamy do kontaktu
kancelaria@bieganski.org

Formularz kontaktowy