9 czerwca 2020

Konkurs na udzielanie świadczeń medycznych w Szpitalu w Grudziądzu

Udzielanie świadczeń obejmuje wykonywanie zadań Regionalnego Szpitala
Specjalistycznego im. dr. Władysława Biegańskiego w Grudziądzu.

Dyrektor Regionalnego Szpitala Specjalistycznego
im. dr. Wł. Biegańskiego w Grudziądzu

ogłasza konkurs ofert w zakresie:

  • udzielania świadczeń zdrowotnych przez:
– lekarzy specjalistów chorób wewnętrznych, położnictwa i ginekologii, onkologii, otolaryngologii, neurologii, pulmonologii, pediatrii, kardiologii dziecięcej, endokrynologii dziecięcej, gastroenterologii, anestezjologii, medycyny ratunkowej, psychiatrii, nefrologii, lekarzy stomatologów,
-lekarzy w trakcie specjalizacji z neurologii, chirurgii ogólnej, psychiatrii,
-lekarzy pełniących dyżury w Nocnej i Świątecznej Opiece Zdrowotnej dla Dorosłych, Wyjazdowej Opiece Zdrowotnej.
– pielęgniarki (w tym w szczególności pielęgniarki anestezjologiczne),
– położne,
– ratowników medycznych.

  •   Koordynowania Oddziału Chirurgii, Traumatologii i Urologii Dziecięcej,
  •   Koordynowania Oddziału Urazowo – Ortopedycznego,
  •   Koordynowania Zakładu Radiologii Ogólnej i Diagnostyki Obrazowej,
  •   Koordynowania Oddziału Otolaryngologicznego,
  •   Koordynowania Podstawowej Opieki Zdrowotnej,
  •   Koordynowania Centralnego Bloku Operacyjnego
  •   Koordynowania Szpitalnego Oddziału Ratunkowego.

Udzielanie świadczeń obejmuje wykonywanie zadań Regionalnego Szpitala Specjalistycznego w Grudziądzu względem pacjentów leczonych w Szpitalu w Grudziądzu.

Maksymalny proponowany czas trwania umowy to 5 lat.

Termin rozpoczęcia udzielania świadczeń zdrowotnych: 22 czerwca – 1 lipca 2020 roku.

Zapraszamy do składania ofert.

Szczegółowe warunki konkursu oraz formularz oferty dostępne są na stronie internetowej Regionalnego Szpitala Specjalistycznego im. Dr. Władysława Biegańskiego w Grudziądzu www.bieganski.org od dnia 09.06.2020 roku.

Oferent jest zobowiązany do zapoznania się z treścią wszystkich dokumentów.
 
Oferty należy składać w formie elektronicznej jako zaszyfrowany plik w formacie .pdf  w terminie do dnia 15.06.2020 roku, godz. 8:00 na adres sekretariat.dyrekcja@bieganski.org .
Klucz do pliku powinien zostać przekazany drogą mailową na adres sekretariat.dyrekcja@bieganski.org dnia 15.06.2020 roku nie wcześniej niż o godz. 8:01 nie później niż 15.06.2020 r. o godz. 9:00.
Lub
Wypełniony formularz ofertowy wraz z wymaganymi załącznikami należy umieścić
w zamkniętej kopercie opatrzonej napisem :Oferta na udzielanie świadczeń zdrowotnych przez …………………………………………………………………..…(zawód)
w Regionalnym Szpitalu Specjalistycznym im. dr. Władysława Biegańskiego
w Grudziądzu w terminie do dnia 15.06.2020 roku do godziny 8:00.

Konkurs na udzielanie świadczeń zdrowotnych zostanie rozstrzygnięty w dniu  18.06.2020 roku.

Oferent jest związany ofertą do 30-go dnia od upływu terminu składania ofert. Udzielający zamówienia zastrzega sobie prawo do odwołania konkursu lub przesunięcia terminu składania ofert oraz terminu rozstrzygnięcia konkursu. Oferent ma prawo do składania skarg i protestów dotyczących konkursu.

Szczegółowe Warunki Konkursu Ofert

Regulamin konkursowy

Formularz ofertowy

Konkurs rozstrzygnięto, wszystkie złożone oferty spełniały wymogi formalne.

   

Realizujemy narodowy program

pakietu onkologicznego
Dowiedz się więcej

Szukasz informacji dotyczących hospitalizacji?

Sprawdź STREFĘ PACJENTA
Dowiedz się więcej

Śledź nas na Facebooku i Instagramie.

Jesteśmy zawsze blisko Ciebie

ul. Rydygiera 15/17, 86-300 Grudziądz

Zapraszamy do kontaktu
kancelaria@bieganski.org

Formularz kontaktowy