15 stycznia 2020

Konkurs na udzielanie świadczeń medycznych – 2020-01-15

Udzielanie świadczeń obejmuje wykonywanie zadań Regionalnego Szpitala Specjalistycznego im. dr. Władysława Biegańskiego w Grudziądzu.

Informujemy, że konkurs rozstrzygnięty został w dniu 24.01.2020 r. 
Szczegółowe informacje o rozstrzygnięciu konkursu ogłoszone zostaną w dniu 27.01.2020 r. 

Dyrektor Regionalnego Szpitala Specjalistycznego im. dr. Wł. Biegańskiego w Grudziądzu
ogłasza konkurs ofert w zakresie:
  • koordynowania oraz udzielania świadczeń w Oddziale Położniczo – Ginekologicznym wraz ze specjalistyczną opieką ambulatoryjną w tym zakresie,
  • koordynowania oraz udzielania świadczeń w Oddziale Chirurgii Ogólnej wraz  ze specjalistyczną opieką ambulatoryjną w tym zakresie,
  • udzielania świadczeń zdrowotnych przez lekarzy, lekarzy specjalistów:
– chirurgii ogólnej,
– neonatologii,
– położnictwa i ginekologii,
– ortopedii
– urologii,
– okulistyki,
– chorób wewnętrznych,
– kardiologii,
– neurologii,
– anestezjologii,
– pediatrii,
– psychiatrii oraz psychiatrii dzieci i młodzieży,
– neurochirurgii,
– pulmonologii,
– gastroenterologii,
– dermatologii,
– medycyny ratunkowej,
  • udzielania świadczeń diagnostycznych w zakresie radiologii przez lekarzy radiologów,
  • udzielania świadczeń zdrowotnych przez lekarzy dentystów,
  • udzielania świadczeń zdrowotnych przez:
– diagnostów laboratoryjnych,
– fizjoterapeutów,
– terapeutów zajęciowych,
– pielęgniarki,
– położne,
– ratowników medycznych,
– dietetyków.
Udzielanie świadczeń obejmuje wykonywanie zadań Regionalnego Szpitala Specjalistycznego w Grudziądzu względem pacjentów leczonych w Szpitalu w Grudziądzu. 
Maksymalny proponowany czas trwania umowy to 5 lat. 

Termin rozpoczęcia udzielania świadczeń zdrowotnych: 1 lutego 2020 roku.
Zapraszamy do składania ofert.
Szczegółowe warunki konkursu, formularz oferty oraz projekt umowy dostępne są w Budynku T Regionalnego Szpitala Specjalistycznego im. Dr. Władysława Biegańskiego w Grudziądzu przy ul. Rydygiera 15/17, pok. nr 107 od dnia 14 stycznia 2020 roku.
Oferent jest zobowiązany do zapoznania się z treścią wszystkich dokumentów.
 
Oferty należy składać w formie pisemnej w zamkniętej kopercie formatu A5 w Kancelarii Szpitala, Budynek T, pok. nr 108a w terminie do dnia 22 stycznia 2020 roku, godz. 10.00.
Konkurs na udzielanie świadczeń zdrowotnych zostanie rozstrzygnięty w dniu 24 stycznia 2020 roku.
Oferent jest związany ofertą do 30-go dnia od upływu terminu składania ofert. Udzielający zamówienia zastrzega sobie prawo do odwołania konkursu lub przesunięcia terminu składania ofert oraz terminu rozstrzygnięcia konkursu. Oferent ma prawo do składania skarg i protestów dotyczących konkursu.
Na podstawie art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych informujemy, iż:
1)Administratorem danych osobowych osób składających oferty jest , ul. Rydygiera 15/17, 86-300 Grudziądz. W sprawach z zakresu ochrony danych osobowych mogą Państwo kontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych pod adresem e-mail: inspektor@bieganski.org.
2)Administrator będzie przetwarzał Państwa dane w celu niezbędnym do wypełnienie obowiązków i wykonywania poszczególnych praw nałożonych na administratora wynikających z art. 26 i 27 ustawy o działalności leczniczej i przepisów ustaw przywołanych w ww. akcie prawnym.
3)Dane osobowe są przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 b.
4)Dane osobowe mogą być udostępnione innym uprawnionym podmiotom, na podstawie przepisów prawa, a także na rzecz podmiotów, z którymi administrator zawarł umowę powierzenia przetwarzania danych w związku z realizacją usług na rzecz administratora.
5)Administrator nie zamierza przekazywać Państwa danych osobowych do państwa  trzeciego.
6)Państwa dane osobowe będą przechowywane przez okres prowadzenia konkursu
na świadczenia zdrowotne, nie dłużej niż przez okres 3 lat od daty zakończenia postępowania konkursowego.
7)Przysługuje Państwu prawo dostępu do treści swoich danych, ich sprostowania lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo do wniesienia skargi do organu nadzoru,
tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, jeśli przetwarzanie danych przez administratora narusza przepisy RODO.
8)Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże niezbędne do wzięcia udziału w postępowaniu konkursowym przeprowadzonym w celu wyłonienia wykonawcy umowy o udzielenie zamówienia na świadczenie zdrowotne objęte konkursem. Konsekwencją niepodania danych osobowych jest niewykonanie obowiązku prawnego nałożonego na administratora polegającego na odrzuceniu oferty.
9)Administrator nie podejmuje decyzji w sposób zautomatyzowany w oparciu o Państwa dane osobowe.

Realizujemy narodowy program

pakietu onkologicznego
Dowiedz się więcej

Szukasz informacji dotyczących hospitalizacji?

Sprawdź STREFĘ PACJENTA
Dowiedz się więcej

Śledź nas na Facebooku i Instagramie.

Jesteśmy zawsze blisko Ciebie

ul. Rydygiera 15/17, 86-300 Grudziądz

Zapraszamy do kontaktu
kancelaria@bieganski.org

Formularz kontaktowy