17 sierpnia 2021

Jak wyrobić EKUZ?

Niezbędne informacje dla osoby, chcącej wyjechać do kraju należącego do Unii Europejskiej.

Planujesz wyjazd do kraju należącego do Unii Europejskiej?
Warto w takim przypadku mieć ze sobą Europejską Kartę Ubezpieczenia Zdrowotnego (EKUZ). Podpowiadamy w jaki sposób można ją wyrobić.  
Co to jest EKUZ?
EKUZ, czyli Europejska Karta Ubezpieczenia Zdrowotnego, to dokument unijny. Potwierdza on Twoje prawo do bezpłatnego leczenia w każdym innym niż Twoje państwie UE lub EFTA. EKUZ jest wystawiany dla każdej osoby oddzielnie. Nie ma jednej wspólnej karty dla całej rodziny.

EKUZ dla osób niewidomych i niedowidzących na Twoje życzenie może być oznakowana naklejką z tekstem w alfabecie Braille’a.

Zakres leczenia z EKUZ
Zakres leczenia z EKUZ jest ograniczony. Masz prawo tylko do leczenia:
 • niezbędnego i nieplanowanego,
 • w ra­mach publicznego systemu opieki zdrowotnej danego państwa,
 • na tych samych zasadach, na jakich korzystają z niego obywatele danego kraju (jeśli w danym państwie jest np. obowiązek opłacenia części kosztów za wizytę u lekarza, to i Ty za nią zapłacisz).

Kiedy możesz mieć EKUZ?
Otrzymasz EKUZ, jeśli jesteś osobą uprawnioną do świadczeń zdrowotnych w Polsce. Uprawnione do świadczeń są:
 • oso­by ubezpieczone (np. pracujące, na emeryturze),
 • osoby nieubezpieczone, które jednak mają prawo do leczenia na podstawie szczególnych uprawnień (np. dzieci do lat 18, które nie mogą być zgłoszone do ubezpieczenia przez rodzica lub dziadka).

Czy wyrobienie EKUZ jest płatne?
Nie. Wyrobienie EKUZ jest bezpłatne.
Jak uzyskać EKUZ?
 • Wniosek o EKUZ możesz złożyć na pięć sposobów:
 • osobiście w dowolnym oddziale lub delegaturze NFZ;
 • pocztą elektroniczną;
 • za pośrednictwem elektronicznej skrzynki podawczej ePUAP;
 • za pośrednictwem Internetowego Konta Pacjenta (IKP);
 • pocztą tradycyjną, na adres dowolnego oddziału lub delegatury NFZ.
Do wydania EKUZ są wymagane:
 • legitymacja – potwierdza kontynuację nauki, gdy skończyłeś 18 lat, jesteś uczniem, studentem lub na studiach doktoranckich i zostałeś zgłoszony do ubezpieczenia jako członek rodziny,
 • dokument A1 – wydany przez ZUS lub KRUS, gdy wyjeżdżasz w związku z wykonywaniem pracy,
 • dokument U2 – wydany przez urząd pracy, gdy wyjeżdżasz w celu poszukiwania pracy.
 • upoważnienie – jeśli wniosek składasz za inną osobę.
W pozostałych przypadkach potwierdzenie Twojego prawa do świadczeń odbędzie się na podstawie danych z bazy NFZ.  EKUZ wydany będzie bez żadnych dodatkowych dokumentów.
W wyjątkowych sytuacjach możesz jednak zostać poproszony o okazanie dokumentów, które potwierdzają Twoje ubezpieczenie zdrowotne w NFZ. Zwłaszcza jeśli nie jesteś ubezpieczony, ale posiadasz prawo na podstawie szczególnych uprawnień.
Jesteś osobą ubezpieczoną? Twoje ubezpieczenie potwierdza (odpowiednio do sytuacji):
 • aktualne zaświadczenie wypełnione przez płatnika składki (pracodawcę),
 • aktualne zaświadczenie z KRUS o podleganiu ubezpieczeniu zdrowotnemu w NFZ (rolnik),
 • aktualne zaświadczenia z ZUS o niezaleganiu w opłacaniu składek (osoby prowadzące działalność gospodarczą),
 • legitymacja emeryta lub rencisty,
 • aktualne zaświadczenie o pobieraniu zasiłku przedemerytalnego,
 • aktualne zaświadczenie wystawione przez urząd pracy (bezrobotni, którzy nie są objęci ubezpieczeniem z innego tytułu),
 • aktualne zaświadczenie z uczelni o zgłoszeniu do ubezpieczenia (studenci, którzy nie są objęci ubezpieczeniem z innego tytułu).

Jesteś ubezpieczony jako członek rodziny? Twoje ubezpieczenie potwierdza:
 • zgłoszenie do ubezpieczenia jako członka rodziny (druk ZUS ZCNA, jeżeli 
 • zgłoszenie nastąpiło po 1 lipca 2008 r., lub ZUS ZCZA, jeżeli zgłoszenie nastąpiło przed 1 lipca 2008 r.),
 • dokument potwierdzający uprawnienia do świadczeń osoby ubezpieczonej, która zgłosiła członka rodziny do ubezpieczenia.
Nie jesteś ubezpieczony, ale masz prawo do świadczeń na podstawie szczególnych uprawnień (zgodnie z art. 2  ust. 1  pkt 2–4 ustawy o świadczeniach)? Twoje prawo potwierdza (odpowiednio do sytuacji):
 • decyzja wójta (burmistrza, prezydenta) gminy, w której mieszkasz,
 • dokument tożsamości,
 • zaświadczenie od lekarza (z datą nie wcześniejszą niż 30 dni przed złożeniem wniosku), ewentualnie karta przebiegu ciąży,
 • skrócony odpis aktu urodzenia,
 • dokument potwierdzający zamieszkiwanie na terytorium RP lub oświadczenie o zamieszkiwaniu na terytorium RP,
 • dokument potwierdzający statusu uchodźcy lub ochronę uzupełniającą albo zezwolenie na pobyt czasowy.

Jeżeli nie  masz wymienionych dokumentów, to możesz przedstawić inne. Muszą być wystawione przez właściwy organ i potwierdzać odprowadzanie składek na ubezpieczenie zdrowotne.

Realizujemy narodowy program

pakietu onkologicznego
Dowiedz się więcej

Szukasz informacji dotyczących hospitalizacji?

Sprawdź STREFĘ PACJENTA
Dowiedz się więcej

Śledź nas na Facebooku i Instagramie.

Jesteśmy zawsze blisko Ciebie

ul. Rydygiera 15/17, 86-300 Grudziądz

Zapraszamy do kontaktu
kancelaria@bieganski.org

Formularz kontaktowy