Wyposażenie Pracowni Hemodynamicznej

Wyposażenie Pracowni Hemodynamicznej w Regionalnym Szpitalu Specjalistycznym w Grudziądzu. Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko – Pomorskiego na lata 2007-2013

Projekt współfinansowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko – Pomorskiego na lata 2007-2013 

Przedmiotem Projektu był zakup oraz zainstalowanie i wdrożenie do eksploatacji specjalistycznej aparatury medycznej do diagnostyki i terapii chorób układu krążenia 

Wyposażenie Pracowni Hemodynamicznej w nowoczesny sprzęt przyczyniło się do wdrożenia wysokospecjalistycnych kardiologicznych procedur diagnostyczno-terapeutycznych, co pozwoliło zaspokoić istniejące w tym zakresie potrzeby. Uruchomienie w/w pracowni doprowadziło do poprawy diagnostyki, a w konsekwencji zastosowania skuteczniejszego sposobu leczenia chorób układu krążenia. Stworzyło warunki do kompleksowego diagnozowania i terapii, zapewniło także ciągłość procesu udzielania świadczeń zdrowotnych.

Ważnym efektem osiągniętym dzięki realizacji Projektu jest poszerzenie zakresu rodzajowego świadczonych usług, a także zwiększenie dostępności do w/w świadczeń oraz poprawa ich jakości przy wykorzystaniu nowych technologii medycznych, nowoczesnej aparatury i sprzętu medycznego. Szpital uzyskał sposobność usprawnienia swojego działania. Najwięcej jednak zyskał pacjent, otrzymując wyższej jakości świadczenia, łącznie z procedurą bezpośrednio ratującą życie.

Wdrożenie diagnostyki hemodynamicznej i wczesnej interwencji kardiologicznej w zawale serca oraz ostrych zespołach wieńcowych pozwoli obniżyć wskaźnik umieralności spowodowany tymi schorzeniami. 

Sprzęt medyczny zakupiony w ramach Projektu to: 

1. Aparat do kardioangiografii (koronarograf) z automatyczną strzykawką 1 szt. 
2. Polifizjograf: 
2.1. Echokardiograf: 1 szt. 
2.2. System nadzoru hemodynamicznego 1 szt. 
2.3. Pompa do kontrapulsacji wewnątrzaortalnej 1 szt. 
3. Defibrylator 1 szt. 
4. Kardiostymulator zewnętrzny 1 szt. 
5. Zestaw resuscytacyjny 1 szt. 
6. Aparat do znieczulania ogólnego 1 szt. 
7. Aparat do badań angiograficznych 1 szt. 
8. Tomograf komputerowy do badań kardiologicznych 1 szt. 

W dniu 18 września 2008 Regionalny Szpital Specjalistyczny im. dr Władysława Biegańskiego w Grudziądzu podpisał umowę z Województwem Kujawsko-Pomorskim, reprezentowanym przez Zarząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego pełniący funkcję Instytucji Zarządzającej Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2007-2013, na dofinansowanie Projektu pn. „Wyposażenie Pracowni Hemodynamicznej w Regionalnym Szpitalu Specjalistycznym w Grudziądzu” – Oś priorytetowa 3 Rozwój infrastruktury społecznej, działanie 3.2. Rozwój infrastruktury ochrony zdrowia i pomocy społecznej Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2007-2013. 

Zakres działań przewidzianych do realizacji obejmował wyposażenie Pracowni Hemodynamicznej w Regionalnym Szpitalu Specjalistycznym im. dr Władysława Biegańskiego w Grudziądzu. 

Całkowity koszt projektu: 8 292 496,09 zł

Wysokość dofinansowania ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2007-2013: 65 % kwoty wydatków kwalifikowanych – 5 390 122,45 zł

Śledź nas na Facebooku i Instagramie.

Jesteśmy zawsze blisko Ciebie

ul. Rydygiera 15/17, 86-300 Grudziądz

Zapraszamy do kontaktu
kancelaria@bieganski.org

Formularz kontaktowy