System zarządzania lekami

Budowa zintegrowanego systemu zarządzania lekami wraz z elektronicznym systemem obiegu dokumentacji w Regionalnym Szpitalu Specjalistycznym im. Dr. Wł. Biegańskiego w Grudziądzu. Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2007-2013

Projekt współfinansowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Osi priorytetowej 4. Rozwój infrastruktury społeczeństwa informatycznego, Działania 4.2 Rozwój usług i aplikacji dla ludności, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko – Pomorskiego na lata 2007-2013

W ramach podpisanej w dniu 10 czerwca 2013 r. umowy o dofinansowanie w formie zaliczki i refundacji pomiędzy Województwem Kujawsko – Pomorskim a Szpitalem, całkowita wartość projektu wynosi : 9 940 163,93 zł

Dofinansowanie ze środków EFRR w kwocie nie większej niż : 5 730 720,03 zł, co stanowi nie więcej niż 75% kwoty całkowitych wydatków kwalifikowalnych Projektu.

Celem głównym projektu jest poprawa jakości świadczenia usług medycznych Szpitala oraz wzrost dostępności usług medycznych. Celem bezpośrednim projektu jest rozwój elektronicznych usług medycznych dla obywateli poprzez wdrożenie zintegrowanego systemu zarządzania systemu zarządzania lekami wraz z elektronicznym systemem obiegu dokumentacji medycznej w Szpitalu w Grudziądzu.

Do celów szczegółowych projektu należą:

– wdrożenie zintegrowanego systemu zarządzania lekami

– wdrożenie najnowszych rozwiązań e-zlecenia, e-historia choroby na każdym oddziale

– włączenie laboratorium i badań medycznych RTG, USG, TK, RM do sytemu

– automatyzacja zlecania, dozowania, wydawania leków na oddziałach

– pełna kontrola apteki głównej i oddziałowych

– standaryzacja informatycznych usług medycznych

– zapewnienie bezpieczeństwa informacji o pacjencie w systemie

– wprowadzenie pełnego budżetowania ośrodków zadaniowych i całego zakładu

– zmniejszenie kosztów działalności zakładu w szczególności poprzez zmniejszenie kosztów przeterminowania leków, odszkodowań oraz ograniczenie materiałów eksploatacyjnych

Śledź nas na Facebooku i Instagramie.

Jesteśmy zawsze blisko Ciebie

ul. Rydygiera 15/17, 86-300 Grudziądz

Zapraszamy do kontaktu
kancelaria@bieganski.org

Formularz kontaktowy