Budowa i wyposażenie Oddziałów Psychiatrycznych

Przebudowa i rozbudowa oraz zakup aparatów, urządzeń medycznych służących do diagnostyki, terapii i rehabilitacji dla oddziałów psychiatrycznych Regionalnego Szpitala Specjalistycznego im. Dr. Wł. Biegańskiego w Grudziądzu

 Projekt współfinansowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Osi priorytetowej 3. Rozwój infrastruktury społecznej, Działania 3.2 Rozwój infrastruktury ochrony zdrowia i pomocy społecznej, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko – Pomorskiego na lata 2007-2013

    W ramach podpisanej w dniu 20 października 2014 r. umowy o dofinansowanie w formie zaliczki i refundacji pomiędzy Województwem Kujawsko – Pomorskim a Szpitalem: 

Całkowita wartość projektu: 29.305.089,77 zł 

Dofinansowanie ze środków EFRR: 7.935.973,93 zł,

Współfinansowanie ze środków budżet państwa: 10.074.511,61 zł 

Dofinansowanie stanowi 65% kwoty całkowitych wydatków kwalifikowanych Projektu.

   Celem głównym Projektu jest poprawa jakości świadczenia usług medycznych Szpitala oraz wzrost dostępności usług medycznych. Celem bezpośrednim Projektu jest rozwój i poprawa jakości usług medycznych dla obywateli poprzez rozbudowę i modernizację infrastruktury technicznej w Szpitalu w Grudziądzu.

w ramach Projektu przeprowadzono:

– rozbudowę i modernizację infrastruktury technicznej (roboty budowlane)

– zakup sprzętu medycznego i niemedycznego ( wyposażenie medyczne, wyposażenie pozostałe, sprzęt multimedialny, wyposażenie meblowe).

Śledź nas na Facebooku i Instagramie.

Jesteśmy zawsze blisko Ciebie

ul. Rydygiera 15/17, 86-300 Grudziądz

Zapraszamy do kontaktu
kancelaria@bieganski.org

Formularz kontaktowy