PL

INFORMACJA +48 56 641 44 44

PROJEKTY UNIJNE

W dniu 06.06.2019r. podpisana została Umowa o dofinansowanie Projektu

pn. „Przeciwdziałanie powstawaniu zakażeń wewnątrzszpitalnych poprzez zapewnienie możliwości izolacji pacjenta w rozbudowanym i zmodernizowanym Oddziale Anestezjologii i Intensywnej Terapii oraz podwyższenie bezpieczeństwa sanitarnoepidemiologicznego pacjentów wskutek doposażenia i przebudowy Centralnej Sterylizatorni Regionalnego Szpitala Specjalistycznego im. dr. Wł. Biegańskiego w Grudziądzu”.Realizowana inwestycja polega na wyposażeniu Oddziału Anestezjologii i Intensywnej Terapii oraz Centralnej Sterylizatorni wraz z dostosowaniem pomieszczeń w Regionalnym Szpitalu Specjalistycznym im. dr. Wł. Biegańskiego w Grudziądzu. Dostosowanie pomieszczeń na potrzeby OAiIT polegać będzie na zaimplementowaniu rozwiązań w zakresie architektonicznym mających na celu zmianę obecnej funkcji pomieszczeń z Oddziału Rehabilitacji na OAiIT. W zakresie Centralnej Sterylizatorni przedmiotowa inwestycja zakłada wyposażenie technologiczne jednostki wraz z montażem i uruchomieniem oraz wykonanie niezbędnych robót budowlano-montażowych i instalacyjnych, mających na celu utworzenie w pełni funkcjonalnej jednostki.
W ramach projektu osiągnięty zostanie cel bezpośredni „zwiększony dostęp do usług zdrowotnych”, będący tożsamym z celem szczegółowym PI 9a oraz osi priorytetowej 6 RPO W K-P 2014-2020 Solidarne Społeczeństwo I Konkurencyjne Kadry, poddziałania 6.1.2 Inwestycje w Infrastrukturę zdrowotną. Cel zostanie osiągnięty poprzez wsparcie infrastruktury, dostosowanie pomieszczeń oraz ich wyposażenie w sprzęt i aparaturę medyczną na potrzeby funkcjonowania Oddziału Anestezjologii i Intensywnej Terapii oraz Centralnej Sterylizatorni Regionalnego Szpitala Specjalistycznego im. dr. Wł. Biegańskiego w Grudziądzu. Osiągnięcie wskazanego celu przyczyni się do podniesienia jakości świadczenia usług zdrowotnych w tym bezpieczeństwa epidemiologicznego.
Inwestycja zakłada osiągnięcie następujących wskaźników:

1) WSKAŹNIKI REZULTATU:
a) Ludność objęta ulepszonymi usługami zdrowotnymi – 130 000 osób,
b) Liczba osób korzystających z wyremontowanych obiektów ochrony zdrowia – 320 osób,
c) Liczba osób korzystających z zakupionej aparatury medycznej – 320 osób,
d) Potencjalna liczba specjalistycznych badań, które zostaną wykonane zakupioną aparaturą medyczną – 400 szt.

2) WSKAŹNIKI PRODUKTU:
a) Liczba obiektów dostosowanych do potrzeb osób z niepełno sprawnościami – 1 szt.
b) Nakłady inwestycyjne na zakup aparatury medycznej – 6 698 845,62 zł
c) Liczba wspartych podmiotów leczniczych – 1 szt.
d) Liczba wyremontowanych obiektów ochrony zdrowia – 1 szt.
e) Liczba zakupionej aparatury medycznej – 173 szt.
f) Liczba wyposażonych/doposażonych obiektów ochrony zdrowia – 1 szt.
g) Liczba ulepszonych usług zdrowotnych w wyniku realizacji projektu – 1 szt.

Wartość projektu: 24 671 602,04 PLN
Dofinansowanie: 19 941 209,86 PLN

PROFILAKTYKA

Każdy z nas powinien pamiętać o badaniach profilaktycznych przeznaczonych dla swojej grupy wiekowej. Zapraszamy wszystkich Państwa do śledzenia ogłoszeń dotyczących badań profilaktycznych.

NOWE ŚWIADCZENIA MEDYCZNE

Zapraszamy do śledzenia ogłoszeń i wydarzeń związanych z nowymi świadczeniami medycznymi.

DOKUMENTACJA MEDYCZNA

Każdy pacjent ma prawo do dostępu do dokumentacji medycznej dotyczącej swojego stanu zdrowia oraz udzielonych mu świadczeń zdrowotnych.

PROJEKTY UNIJNE

Nasz szpital z powodzeniem zdobywa środki unijne potrzebne do rozwoju placówki. Zobacz jakie inwestycje udało się dotąd przeprowadzić.

Korzystanie z serwisu oznacza zgodę na korzystanie z plików cookies. Więcej w dziale Polityka prywatności.