PL

INFORMACJA +48 56 641 44 44

PROJEKTY UNIJNE

Budowa i wyposażenie Oddziałów Psychiatrycznych

Przebudowa i rozbudowa oraz zakup aparatów, urządzeń medycznych służących do diagnostyki, terapii i rehabilitacji dla oddziałów psychiatrycznych Regionalnego Szpitala Specjalistycznego im. Dr. Wł. Biegańskiego w Grudziądzu

   Projekt współfinansowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Osi priorytetowej 3. Rozwój infrastruktury społecznej, Działania 3.2 Rozwój infrastruktury ochrony zdrowia i pomocy społecznej, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko - Pomorskiego na lata 2007-2013

    W ramach podpisanej w dniu 20 października 2014 r. umowy o dofinansowanie w formie zaliczki i refundacji pomiędzy Województwem Kujawsko - Pomorskim a Szpitalem: 

Całkowita wartość projektu: 29.305.089,77 zł 
Dofinansowanie ze środków EFRR: 7.935.973,93 zł,
Współfinansowanie ze środków budżet państwa: 10.074.511,61 zł 
 
Dofinansowanie stanowi 65% kwoty całkowitych wydatków kwalifikowanych Projektu.

   Celem głównym Projektu jest poprawa jakości świadczenia usług medycznych Szpitala oraz wzrost dostępności usług medycznych. Celem bezpośrednim Projektu jest rozwój i poprawa jakości usług medycznych dla obywateli poprzez rozbudowę i modernizację infrastruktury technicznej w Szpitalu w Grudziądzu.

w ramach Projektu przeprowadzono:
- rozbudowę i modernizację infrastruktury technicznej (roboty budowlane)
- zakup sprzętu medycznego i niemedycznego ( wyposażenie medyczne, wyposażenie pozostałe, sprzęt multimedialny, wyposażenie meblowe).
PROFILAKTYKA

Każdy z nas powinien pamiętać o badaniach profilaktycznych przeznaczonych dla swojej grupy wiekowej. Zapraszamy wszystkich Państwa do śledzenia ogłoszeń dotyczących badań profilaktycznych.

NOWE ŚWIADCZENIA MEDYCZNE

Zapraszamy do śledzenia ogłoszeń i wydarzeń związanych z nowymi świadczeniami medycznymi.

DOKUMENTACJA MEDYCZNA

Każdy pacjent ma prawo do dostępu do dokumentacji medycznej dotyczącej swojego stanu zdrowia oraz udzielonych mu świadczeń zdrowotnych.

PROJEKTY UNIJNE

Nasz szpital z powodzeniem zdobywa środki unijne potrzebne do rozwoju placówki. Zobacz jakie inwestycje udało się dotąd przeprowadzić.

Korzystanie z serwisu oznacza zgodę na korzystanie z plików cookies. Więcej w dziale Polityka prywatności.