PL

INFORMACJA +48 56 641 44 44

Poradnie

Zespół Leczenia Środowiskowego

Zespół Leczenia Środowiskowego (domowego) – jest formą terapii dla osób pełnoletnich (powyżej 18 r.ż.) z przewlekłymi zaburzeniami psychicznymi.

Zespół przyjmuje w kompleksie psychiatrycznym w budynku "M" (parter, gabinet 78)

Godziny pracy – od poniedziałku do piątku 8:00 – 14:00.

tel. 566414944, 882-352-262, 882-352-257.


Zespół Leczenia Środowiskowego zapewnia świadczenia zdrowotne w środowisku społecznym pacjentom, którzy:

 • zakończyli leczenie w oddziale całodobowym lub dziennym i wymagają dalszych, intensywnych oddziaływań socjoterapeutycznych, farmakologicznych i rehabilitacyjnych,
 • z którymi nie udało się uzyskać trwałej efektywnej współpracy w leczeniu w warunkach oddziału szpitalnego lub poradni (chorzy wielokrotnie hospitalizowani),
 • nie utrzymują się w innych formach leczenia.


Zespół Leczenia Środowiskowego przyczynia się do poprawy ciągłości leczenia i jego efektów. 

Celem pracy Zespołu jest skrócenie czasu pobytu w oddziale całodobowym, a w niektórych wypadkach uniknięcie hospitalizacji zapobieganie nawrotom. 

Kluczowym zadaniem opieki środowiskowej jest umożliwienie kontynuacji terapii i rehabilitacji w miejscu zamieszkania, bez oddzielenia od najbliższych, bez konieczności przerywania pracy czy nauki z czym związany jest pobyt w szpitalu. 

Zależnie od etapu leczenia i stanu zdrowia pacjenta, leczenie środowiskowe realizowane jest w siedzibie ZLŚ albo w trybie wizyt domowych.

Od 1 stycznia 2019 roku Szpital realizuje świadczenie Zespół Leczenia Środowiskowego (ZLŚ) w ramach umowy z NFZ. 

Zespół zajmuje się leczeniem i rehabilitacją osób dorosłych chorujących psychicznie, które zamieszkują miasto Grudziądz.


Nasze działania są skierowane przede wszystkim do osób z następującymi rozpoznaniami:

 • zaburzenia psychotyczne (np. schizofrenia),
 • zaburzenia afektywne (np. depresja, zaburzenia afektywne dwubiegunowe),
 • zaburzenia psychiczne związane z organicznym uszkodzeniem mózgu (np. choroba Alzheimera i inne otępienia – we wczesnej fazie),
 • inne rozpoznania – o ile wymagają opieki środowiskowej z powodu znacznego stopnia zaburzenia funkcjonowania społecznego.


Zespół Leczenia Środowiskowego funkcjonuje w oparciu  o kadrę medyczną, w skład której wchodzą:

 • lekarze psychiatrzy,
 • psycholodzy,
 • pielęgniarki,
 • pracownik socjalny.


Celem pracy członków Zespołu jest stałe monitorowanie  stanu zdrowia i sytuacji życiowej pacjentów, praca nad ich motywacją do współpracy  i reagowanie w sytuacjach kryzysowych. W tym zakresie współpracujemy z ich rodzinami oraz opiekunami.


Procedura skierowania do ZLŚ:

 • do ZLŚ z prośbą o objęcie opieką pacjent może zgłosić się sam, zgłoszenia może dokonać również lekarz z poradni i z oddziału, a także rodzina pacjenta lub pracownik  opieki społecznej (rejestracja telefoniczna lub osobista),
 • leczenie środowiskowe odbywa się wyłącznie za świadomą zgodą pacjenta, po badaniu kwalifikacyjnym przeprowadzonym przez zespół terapeutyczny (w siedzibie ZLŚ lub podczas wizyty domowej),
 • skierowanie od lekarza jest warunkiem koniecznym przyjęcia do ZLŚ.


Zespół kieruje się zasadą optymalnego łączenia leczenia farmakologicznego oraz oddziaływań psychoterapeutycznych i psychospołecznych.


Wizyt domowych Zespołu nie realizujemy:

 • u pacjentów bez zaburzeń psychicznych,
 • u pacjentów mogących skorzystać z porady w placówce,
 • u osób mających bezwzględne wskazania do hospitalizacji  psychiatrycznej  całodobowej - zagrożenie dla życia i zdrowia chorego lub otoczenia  (w takiej  sytuacji  należy wezwać pogotowie ratunkowe),
 • u pacjentów uzależnionych od alkoholu  i innych substancji psychoaktywnych (również od leków, hazardu, gier itp.),
 • u pacjentów, u których stan somatyczny wymaga leczenia w szpitalu  ogólnym,
 • u pacjentów niezdolnych do samodzielnego funkcjonowania, którzy nie mają opieki zapewniającej sprawy bytowe,
 • przy braku świadomej zgody na leczenie środowiskowe (domowe).


Zespół Leczenia Środowiskowego współpracuje z oddziałami stacjonarnymi i dziennym psychiatrycznym oraz poradniami Szpitala.


PROFILAKTYKA

Każdy z nas powinien pamiętać o badaniach profilaktycznych przeznaczonych dla swojej grupy wiekowej. Zapraszamy wszystkich Państwa do śledzenia ogłoszeń dotyczących badań profilaktycznych.

NOWE ŚWIADCZENIA MEDYCZNE

Zapraszamy do śledzenia ogłoszeń i wydarzeń związanych z nowymi świadczeniami medycznymi.

DOKUMENTACJA MEDYCZNA

Każdy pacjent ma prawo do dostępu do dokumentacji medycznej dotyczącej swojego stanu zdrowia oraz udzielonych mu świadczeń zdrowotnych.

PROJEKTY UNIJNE

Nasz szpital z powodzeniem zdobywa środki unijne potrzebne do rozwoju placówki. Zobacz jakie inwestycje udało się dotąd przeprowadzić.

Korzystanie z serwisu oznacza zgodę na korzystanie z plików cookies. Więcej w dziale Polityka prywatności.