PL

INFORMACJA +48 56 641 44 44

BADANIA KLINICZNE

Badania kliniczne w szpitalu w Grudziadzu

Celem badań klinicznych jest sprawdzenie nowych leków pod kątem ich skuteczności i bezpieczeństwa.Badania kliniczne to każde badanie produktu medycznego, którego celem jest sprawdzenie nowych leków pod kątem ich skuteczności i bezpieczeństwa. Są one również odpowiedzialne za ogromny i szybki postęp medycyny. Wszystkie badania kliniczne prowadzone są zgodnie z Dobrą Praktyką Kliniczną, na podstawie protokołu zatwierdzonego przez Komisję Bioetyczną oraz Urząd Rejestracji Leków i Produktów Leczniczych. Bezpieczeństwo i prawa chorego są najważniejsze.

Udział pacjentów w badania klinicznym jest całkowicie dobrowolny. Świadomie podejmują decyzję o dołączeniu do badania. Wcześniej jednak zostają oni szczegółowo informowani o korzyściach i zagrożeniach wynikających z udziału w badaniu. Pacjenci przed podpisaniem świadomej zgody mają czas na zastanowienie się, konsultację tej decyzji z rodziną lub swoim lekarzem prowadzącym.

Warto również dodać, że każdy dostępny w aptece lek, przed jego wprowadzeniem na rynek był przedmiotem badania klinicznego.

Jednak badania kliniczne to nie tylko sprawdzanie nowych leków, to również szukanie nowych zastosowań dla już dostępnych leków i kontrola innowacyjnych sprzętów medycznych, poprawiających jakość życia.

Aktualnie prowadzone badania kliniczne w naszej jednostce:

Rozpoznanie

Nr protokołu badania

Tytuł badania

Kontakt

Status

Rak jelita grubego z przerzutami do wątroby

TS-102

„Badanie kliniczne fazy III oceniające wyrób TheraSphere u pacjentów z rakiem jelita grubego z przerzutami do wątroby, u których nie powiodła się pierwsza linia chemioterapii”

Główny Badacz:

lek. Wojciech Wolf

tel. 56 641 4070

Zespół Koordynatorów:

Ewelina Zielińska,

Karolina Zielińska

tel. 56 641 3574

 

Rekrutacja

zamknięta

 

 

 

 

Niedrobnokomórkowy rak płuca - NSCLC

+

Inne guzy w stopniu zaawansowania poza możliwością leczenia radykalnego

B8011001

„Prowadzone metodą otwartej próby badanie fazy I obejmujące etapy zwiększenia dawki oraz poszerzenia grupy badanej, oceniające stosowanie produktu PF 06801591 u pacjentów z czerniakiem rakiem płaskokomórkowym głowy i szyi, rakiem jajnika, mięsakiem, nie drobnokomórkowym rakiem płuca, rakiem urotelialnym lub innymi guzami litymi w stadium zaawansowania miejscowego lub rozsiewu nowotworowego”.

W Polsce otwarte kohorty dla NSCLC oraz raków urotelialnych.

Główny Badacz:

dr Magdalena Korożan

tel. 56 641 4468

Zespół Koordynatorów:

Ewelina Zielińska,

Karolina Zielińska

tel. 56 641 3574

Rekrutacja zamknięta.

 

 

 

Leczenie przeciwbólowe u pacjentów z przerzutami do kości w przebiegu nowotworów litych

A4091061

Randomizowane kontrolowane placebo, prowadzone metodą podwójnie ślepej próby, wieloośrodkowe badanie kliniczne fazy III mające na celu określenie skuteczności działania przeciwbólowego i bezpieczeństwa podawanego podskórnie Tanezumabu (pf-04383119) u uczestników z bólem nowotworowym spowodowanym głównie przerzutami do kości przyjmujących opioidy jako leczenie podstawowe”.

 

Główny Badacz:

dr Magdalena Korożan

tel. 56 641 4468

Zespół Koordynatorów:

Ewelina Zielińska,

Karolina Zielińska

tel. 56 641 3574

Rekrutacja

Rak pęcherza moczowego

 

D419JC00001

„Wieloośrodkowe, globalne, randomizowane badanie fazy III prowadzone metodą otwartej próby, oceniające durwalumab i BCG (szczep Bacillus Calmette-Guérin) podawane w ramach terapii skojarzonej w porównaniu z samym BCG u pacjentów z rakiem pęcherza moczowego wysokiego ryzyka nienaciekającym błony mięśniowej, którzy nie otrzymywali wcześniej BCG”

Główny Badacz:

dr Magdalena Korożan

tel. 56 641 4468

Zespół Koordynatorów:

Ewelina Zielińska,

Karolina Zielińska

tel. 56 641 3574

Rekrutacja

 

 

 

 

Niedrobnokomórkowy rak płuca – NSCLC

 

 

 

D419AC00002

„Globalne, wieloośrodkowe badanie III fazy, prowadzone z zastosowaniem metodyki próby otwartej i  randomizacji, oceniające stosowanie durwalumabu w porównaniu ze standardową chemioterapią opartą na związkach platyny, podawanych w pierwszej linii u  pacjentów z rozpoznaniem zaawansowanego niedrobnokomórkowego raka płuca (NDRP) o wysokiej ekspresji PD-L1 (ligandu receptora programowanej śmierci)„ 

Główny Badacz:

dr Magdalena Korożan

tel. 56 641 4468

Zespół Koordynatorów:

Ewelina Zielińska,

Karolina Zielińska

tel. 56 641 3574

Rekrutacja

zamknięta

 

 

Nieoperacyjny lub rozsiany rak urotelialny  w pierwszej linii leczenia.

D933SC00001

„Wieloośrodkowe, globalne, randomizowane badanie fazy III, prowadzone metodą otwartej próby, oceniające leczenie pierwszego rzutu z zastosowaniem durwalumabu w skojarzeniu z  chemioterapią standardową, durwalumabu w skojarzeniu z tremelimumabem i  chemioterapią standardową oraz samej chemioterapii standardowej u pacjentów z  nieoperacyjnym, miejscowo zaawansowanym lub przerzutowym rakiem urotelialnym.”

Główny Badacz:

dr Magdalena Korożan

tel. 56 641 4468

Zespół Koordynatorów:

Ewelina Zielińska,

Karolina Zielińska

tel. 56 641 3574

Rekrutacja

 

Rak pęcherza naciekający mięśniówkę

D933RC00001

Wieloośrodkowe, globalne, randomizowane badanie fazy III, prowadzone metodą otwartej próby, mające na celu ocenę skuteczności i bezpieczeństwa stosowania durwalumabu w skojarzeniu z gemcytabiną + cis platyną w ramach leczenia neoadjuwantowego, a następnie stosowania durwalumabu w monoterapii w  ramach leczenia adjuwantowego, u pacjentów z rakiem pęcherza naciekającym mięśniówkę.

Główny Badacz:

dr Magdalena Korożan

tel. 56 641 4468

Zespół Koordynatorów:

Ewelina Zielińska,

Karolina Zielińska

tel. 56 641 3574

Rekrutacja

Niedrobnokomórkowy rak płuca

R2810-ONC-1763

"Randomizowane, prowadzone metodą otwartej próby badanie terapii standardową i wysoką dawką REGN2810 (cemiplimab; przeciwciało anty-PD-1) w skojarzeniu z ipilimumabem (przeciwciało anty-CTLA-4) w leczeniu drugiego rzutu u pacjentów z przerzutowym niedrobnokomórkowym rakiem płuca z ekspresją PD-L1 na mniej niż 50% guzów."

Główny Badacz:

dr Magdalena Korożan

tel. 56 641 4468

Zespół Koordynatorów:

Ewelina Zielińska,

Karolina Zielińska

tel. 56 641 3574

Rekrutacja zamknięta

 

Tętniak tętnicy szyjnej

DP64/B01507

„Prospektywne, wieloośrodkowe kliniczne badanie kontynuacyjne prowadzone bez grupy kontrolnej po wprowadzeniu do obrotu stentu zmieniającego przepływ krwi p64 w celu oceny jego bezpieczeństwa i  skuteczności:

Główny Badacz:

lek. Cezary Wałęsa

Zespół Koordynatorów:

Ewelina Zielińska,

Karolina Zielińska

Tel. 56 641 3574

Rekrutacja zamknięta

 

 

 

 

 

Rak płuca i rak urotelialny

B9991027

Badanie kliniczne II fazy prowadzone jako próba otwarta, mające na celu ocenę bezpieczeństwa i aktywności klinicznej awelumabu (Bavencio) stosowanego w połączeniu z aksytynibem (Inlyta) u chorych leczonych wcześniej na zaawansowanego lub przerzutowego niedrobnokomórkowego raka płuca lub u  wcześniej nieleczonych i niekwalifikujących się do zastosowania cisplatyny chorych na raka urotelialnego.

Główny Badacz:

dr Magdalena Korożan

tel. 56 641 4468

Zespół Koordynatorów:

Ewelina Zielińska,

Karolina Zielińska

tel. 56 641 3574

Rekrutacja

Gruczolak żołądka

MK3475-859

Badanie III fazy z randomizacją, prowadzone metodą podwójnie ślepej próby z zastosowaniem pembrolizumabu (MK-3475)  i chemioterapii w porównaniu z placebo i  chemioterapią w pierwszej linii leczenia u uprzednio nieleczonych uczestników z nieoperacyjnym lub przerzutowym gruczolakiem żołądka lub połączenia żołądkowo-przełykowego z negatywnym wynikiem HER2. (KEYNOTE-859)

Główny Badacz:

lek. Urszula Sadowska

tel. 56 641 4460

Zespół Koordynatorów:

Ewelina Zielińska,

Karolina Zielińska

tel. 56 641 3574

RekrutacjaPROFILAKTYKA

Każdy z nas powinien pamiętać o badaniach profilaktycznych przeznaczonych dla swojej grupy wiekowej. Zapraszamy wszystkich Państwa do śledzenia ogłoszeń dotyczących badań profilaktycznych.

NOWE ŚWIADCZENIA MEDYCZNE

Zapraszamy do śledzenia ogłoszeń i wydarzeń związanych z nowymi świadczeniami medycznymi.

KARIERA

Nasi pracownicy stale doskonalą swoje umiejętności. Jeśli poszukujesz pracy w szpitalu - zachęcamy do śledzenia ogłoszeń.

PROJEKTY UNIJNE

Nasz szpital z powodzeniem zdobywa środki unijne potrzebne do rozwoju placówki. Zobacz jakie inwestycje udało się dotąd przeprowadzić.

Korzystanie z serwisu oznacza zgodę na korzystanie z plików cookies. Więcej w dziale Polityka prywatności.